1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Dạ Ma Thiên Thọ Ký Thứ Mười Lăm

 Bấy giờ lại có bốn ức chư Thiên Dạ Ma thấy A Tu La, Ca Lâu La, Long Nữ, long Vương, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, Dạ Xoa, Khẩn Na La, Hư Không Hành Thiên, Tứ Thiên Vương Thiên và Đao Lợi Thiên cúng dường Phật đươc thọ ký, họ rất vui mừng hớn hở” vô lượng, ở nơi Phật pháp họ phát khởi lòng tin ưa mà nghĩ rằng: Phật pháp như vậy rất lạ rất diệu. Ai chứng được Phật pháp ấy thì không gì chẳng biết, không gì chẳng thấy, không gì chẳng giản trạch, không gì chẳng chứng nhập. Nơi đã sanh chưa sanh hiện sanh, hoặc đã diệt sẽ diệt hiện diệt, hoặc nghiệp hoặc báo đều biết như thiệt. Rất lạ đức Như Lai có thể biết thế đế và đệ nhứt nghĩa, khéo biết hai đế ấy không còn gì khác. Đức Phật Thế Tôn ở nơi pháp không,

 Khéo hay biết hay thấy, khéo biết giản trạch, khéo chứng tương ưng nên gọi là nhứt thiết trí. Gì gọi là thế đế? Tất cả thế tục sanh tử hiện hành, ở nơi các pháp ấy đều biết rõ được cả. Đệ nhứt nghĩa đế không có ngôn thuyết, không có người biết, chẳng phải sở hành của tâm, vì là vô tri nên không người hay nói không ai hiển thị, không ai nói dạy, không có ai nghe, vì là không nói nên cũng không người biết, không sanh không hiển bày, không người thấy, không người sắp đặt, không có nắm lấy, không có giác tri, không có năng đáo cũng không sở đáo, không thể gần kề, không thể đo lường, không có kiến lập, không có vứt bỏ, không sở tác không năng tác, không khen không chê, không lợi không suy, không ngợi không bay, không khổ không vui, chẳng phải sắc chẳng phải chẳng sắc, chẳng phải số chẳng phải chẳng số, chẳng phải sáng chẳng phải chẳng sáng, chẳng phải phiền não, chẳng rời phiền não, chẳng phải thế gian, chẳng phải Niết bàn, chẳng phải giác, chẳng phải quán, chẳng phải tiến chẳng phải thối, không động không tác, không có hí luận, vượt khỏi hí luận, tướng sắc được nói bất khả đắc, thọ tưởng hành thức cũng bất khả đắc, tướng nhãn bất khả đắc, nhĩ tỉ thiệt thân và ý các tướng ấy cũng bất khả đắc, tướng sắc bất khả đắc, các tướng thanh hương vị xúc và pháp đều bất khả đắc, tướng nhãn thức bất khả đắc, các tướng nhĩ thức tỉ thức thiệt thức thân thức và ý thức đều bất khả đắc, tướng nhãn xúc bất khả đắc, các tướng nhĩ xúc tỉ xúc thiệt xúc thân xúc và ý xúc đều bất khả đắc, nhãn xúc sanh thọ bất khả đắc, nhĩ tỉ thiệt thân và ý xúc sanh thọ đều bất khả đắc, tướng sắc tư giác bất khả đắc, các tướng thanh hương vị xúc và pháp tư giác đều bất khả đắc, tướng không bất khả đắc, các giới địa thủy hỏa phong và thức đều bất khả đắc, tướng dục giới bất khả đắc, tướng sắc giới bất khả đắc, tướng vô sắc giới bất khả đắc, tướng hữu vi bất khả đắc, tướng vô vi bất khả đắc. Các tướng như vậy, nếu các pháp ấy được tuyên nói thì không người hay nói, các pháp như vậy như vậy gọi là những pháp bất khả thuyết. Phật pháp tối thắng, chúng sanh phám phu ngu si không học chẳng biết được nên họ nghe đến sanh kinh sợ. Ở nơi Phật pháp vì họ kinh sợ nên bèn thối thất nơi Nhứt thiết chủng trí. Chư Thiên và người đời nên phải xót thương các chúng sanh ấy, họ thường ở sanh tử bị nhiều khổ não

 Chư Thiên Dạ Ma quan sát các thế gian chúng sanh khổ não rồi, vì được Phật pháp và vié cúng dường Như Lai nên phát khởi tâm tinh tấn dũng mãnh, trần thiết đồ cúng dườnghơn trời Đao Lợi để dâng cúng Phật, cúng dường xong đảnh lễ chưn Phật nhiễu Phật ba vòng rồi đứng qua một phía nói kệ tán thán đức Phật:

 “Phật thấy các ấm đều không tịch

 Ở nơi giới nhập cũng như vậy

 Các căn tích tụ đều ly tướng

 Như Lai như thiệt biết rõ cả

 Bực trí thế gian nơi thiệt pháp

 Chẳng theo người nghe tự nhiên hiểu

 Đó là thế đế và chon đế

 Ngoài đây không còn pháp thứ ba

 Như Lai thương xót tất cả loài

 Vì lợi thế gian nói tục đế

 Như Lai tuyên nói nơi thế gian

 Vì các chúng sanh hiển lục đạo

 Địa ngục súc sanh và ngạ quỉ

 Nhơn Thiên Tu La đủ sáu đạo

 Nhà hạ liệt và nhà thù thắng

 Bao nhiêu nhà nghèo và nhà giàu

 Các hàng nô bộc và tì sứ

 Các giống nam nữ và hai căn

 Bao nhiêu sáu đạo ở thế gian

 Đức Phật Thế Tôn đều đã nói

 Quan sát các pháp thế tục rồi

 Vì lợi ích lời Phật tuyên nói

 Chúng sanh ưa thích nơi sanh tử

 Chẳng thể rơéi được tám sự đời

 Đó là lợi suy và hủy dự

 Các thứ xưng cơ và khổ lạc

 Được lợi lòng họ liền vui mừng

 Thất lợi họ liền sanh sân não

 Sáu sự đời kia cũng như vậy

 Thế gian đều theo tám sự ấy

 Ở trong tục đế mà nói chơn

 Kiến thức điên đảo cần phải rõ

 Trong chẳng sạch vui nói sạch vui

 Trong không có ngã nói có ngã

 Trong pháp vô thường nói là thường

 Ở trong tướng ấy luôn nắm lấy

 Nghe giáo pháp của đức Phật dạy

 Họ bèn sợ chê chẳng tin nhận

 Chê bai thiệt giáo của Như Lai

 Sẽ đọa địa ngục rất khốn khổ

 Phàm ngu tham cầu nơi thế lạc

 Càng thọ vô biên trăm thứ khổ

 Nếu ai được ở trong Phật pháp

 Quan sát như vậy chẳng điên đảo

 Bỏ rời sanh tử vào Niết bàn

 Như rắn kia lột bỏ da cũ

 Tất cả các pháp thể tánh không

 Không chẳng có tướng đệ nhứt nghĩa

 Nếu nghe pháp không mà ưa thích

 Chắc được vô thượng đại Bồ đề

 Như Lai như thiệt nói pháp ấy

 Dứt trừ nghi ngờ cho chư Thiên

 Đều phát tâm Vô thượng Bồ đề

 Vì độ tất cả chúng sanh vậy

 Chư Thiên như vậy phát tâm rồi

 Thảy đều mừng vui tâm thanh tịnh

 Được nghe Phật pháp tối thắng rồi

 Chúng chư Thiên đây đều thành Phật”

 Đức Thế Tôn biết thâm tâm tin ưa của bốn ức Dạ Ma Thiên nên hiện tướng mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ kheo nói kệ hỏi Phật:

 “Phật vì thế gian mà mỉm cười

 Tất cả chúng đây đều sanh nghi

 Ngưỡng mong Thế Tôn nói rõ cho

 Khiến tất cả chúng đều mừng rỡ

 Được nghe thọ ký chư Thiên rồi

 Tất cả đại chúng đều hớn hở

 Người có trí huệ phát dũng mãnh

 Ở trong Phật pháp làm như lời

 Hàng chúng thù thắng của Như Lai

 Có đủ pháp khí công đức Phật

 Lành thay tuyên nói lời đẹp hay

 Để nhiếp tất cả đại chúng vậy

 Nghe Phật công đức long vui mừng

 Các đại chúng đây quyết sẽ được

 Nghe đức Như Lai thọ ký rồi

 Đúng pháp sẽ siêng tu tinh tấn

 Lành thay Thế Tôn Thầy Trời Người

 Vì trừ nghi hoặc cho đại chúng

 Ngưỡng mong Thế Tôn mau nói rõ

 Đại chúng nhứt tâm ưa thích nghe

 Trời Dạ Ma kia được thọ ký

 Xin đức Thế Tôn mau nói rõ

 Các đại chúng đây đều vui mừng

 Tất cả đều phát tâm Bồ đề “.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo:

 “Vì lợi thế gian hiện tướng cười

 Mã Thắng đúng giờ khéo hỏi Phật

 Lợi ích vô lượng các đại chúng

 Vì nghe công đức của Như Lai

 Các chúng sanh ưa thích tham sân

 Không biết ưa nơi công đức Phật

 Tâm họ ngu si bị mê loạn

 Sẽ chìm mãi trong biển sanh tử

 Với Phật chánh pháp nếu tin ưa

 Đã từng thỉnh hỏi nơi Phật trước

 Người tương ưng với tâm đại bi

 Người nầy sẽ được Phật công đức

 Nếu thấy chúng sanh bị si não

 Người trí với họ sanh lòng thương

 Các chúng sanh ấy nghe Phật đức

 Đội lãnh Phật giáo như vòng hoa

 Chúng hội của Phật rất thanh tịnh

 Nơi chỗ Phật trước đã tu phước

 Họ đối với công đức Như Lai

 Đội lãnh như vòng hoa bà sư

 Chỗ Phật trước chúng trời Dạ Ma

 Đã tu trì giới trừ tham trước

 Nhàm lìa phiền não lòng thanh tịnh

 Với chúng sanh khổ sanh lòng thương

 Đã từng gần gũi vô lượng Phật

 Số ấy nhiều như cát song Hằng

 Họ đã tu tập vô lượng lành

 Để cầu Vô thượng Bồ đề vậy

 Biết chúng sanh chìm trong phiền não

 Với chúng sanh khổ sanh lòng thương

 Nơi đấng cứu thế đại Đạo Sư

 Bạch hỏi vô lượng pháp môn diệu

 Nay Phật Đạo Sư vì họ nói

 Người nghe đều được thành Phật đạo

 Biết chúng sanh bị phiền não móc

 Vì họ nói pháp thiện thắng diệu

 Điều Ngự Trượng Phu đại Đạo Sư

 Vì các chúng sanh nói pháp không

 Họ nghe pháp của Phật dạy rồi

 Các pháp không ấy đều biết rõ

 Đó là không các pháp tướng không

 Nói không tự tánh pháp không tướng

 Biết rõ các Phật pháp như vậy

 Thảy đều an trụ Phật công đức

 Chúng ấy cúng dường nơi Như Lai

 Như pháp đều tự thọ ký biệt

 Ở kiếp tinh tú đời vị lai

 Thảy đều được thành vô thượng đạo

 Chư Phật như vậy không tăng giảm

 Số ấy đầy đủ bốn ức chẵn

 Thảy đều đồng hiệu Tịnh Trí Phật

 Khai ngộ vô lượng các chúng sanh

 Đại Thiên hằng phục các ma oán

 Đáp lời Mã Thắng đã bạch hỏi

 Chúng trời Dạ Ma đã mãn nguyện

 Đại chúng Trời Người đều mừng rỡ “.