1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Đâu Xuất Đà Thiên Thọ Ký Thứ Mười Sáu

 Bấy giờ có tám ức Đâu Suất Đà Thiên thấy A Tu La, Ca Lâu La nhẫn đến Dạ Ma Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở và nghĩ rằng: Nơi những pháp nào mà đức Thế Tôn thọ ký cho Vô thượng Bồ đề? Là sắc thọ ký, thọ tưởng hành thức được thọ ký Vô thượng Bồ đề? Chư Thiên ấy lại nghĩ rằng: Chẳng phải thọ ký cho sắc, cũng phải thọ ký Vô thượng Bồ đề cho thọ tưởng hành thức. Tại sao? Vì sắc đã chẳng sanh, Bồ đề cũng chẳng sanh, Thế nào sắc vô sanh mà ngộ được Bồ đề vô sanh, như vậy thọ tưởng hành và thức vô hành làm sao ngộ được Bồ đề vô sanh.Sắc đã chẳng diệt Bồ đề cũng chẳng diệt, thế nào sắc bất diệt lại ngộ được

 Bồ đề bất diệt, như vậy thọ tưởng hành và thức bất diệt làm sao ngộ được Bồ đề bất diệt.

 Sắc vô phân biệt, Bồ đề cũng vô phân biệt, thế nào sắc vô phân biệt lại ngộ được Bồ đề vô phân biệt, như vậy thọ tưởng hành và thức vô phân biệt làm sao ngộ được Bồ đề vô phân biệt.

 Sắc đã vô nhị, Bồ đề cũng vô nhị, thế nào sắc vô nhị lại ngộ được bồ đề vô nhị, như vậy thọ tưởng hành và thức vô nhị làm sao ngộ được Bồ đề vô nhị.

 Sắc đã vô tác, Bồ đề cũng vô tác, thế nào sắc vô tác lại ngộ được Bồ đề vô tác, như vậy thọ tưởng hành và thức vô tác làm sao ngộ được Bồ đề vô tác.

 Sắc đã bất khả đắc, Bồ đề cũng bất khả đắc, thế nào sắc bất khả đắc lại ngộ được Bồ đề bất khả đắc, như vậy thọ tưởng hành và thức bất khả đắc làm sao ngộ được Bồ đề bất khả đắc.

 Ở trong các pháp bất khả đắc ấy, gì là Phật, gì là Bồ đề, gì là Bồ Tát, gì là thọ ký. Sắc ấm không, thọ tưởng hành thức cũng đều không. Tại sao? Vì tự tánh không vậy. Thế thì Phật không, Bồ đề không, Bồ Tát không, thọ ký không. Tại sao? Vì tự thể không vậy. Trong tất cả pháp tánh không như vậy, nói rằng Phật ấy là danh là dụng là thế đế, chỉ là ngôn thuyết, chỉ là thi thuyết. Nói rằng sắc thọ tưởng hành thức cũng chỉ là danh là dụng là thế đế là ngôn thuyết là thi thiết. Người trí ở nơi đây chẳng nên tham trước.

 Ví như có người chiêm bao hưởng thọ ngũ dục lạc, lúc thức chẳng thấy sự vui ấy, vì nhớ lại chẳng được vui ngũ dục nên sanh khổ não.

 Người an trụ nơi Bồ Tát thừa mà thủ trước, vì chẳng ngộ Bồ đề chẳng chứng Bồ đề nên chẳng được pháp vị ấy. Vì chẳng được pháp vị nên lòng sanh khổ não. Tại sao? Vì các pháp như vậy đều như cảnh mộng chẳng thiệt có. Pháp ấy nghĩa sai biệt, hang phàm phu hiểu biết đều sai khác. Tất cả các pháp phải biết như vầy: Pháp nào là Phật, pháp nào là Bồ Tát, pháp nào là Bồ đề? Các Phật pháp ấy đều bất khả đắc. Phàm phu bất khả đắc, pháp phàm phu cũng bất khả đắc. Thanh Văn bất khả đắc, pháp Thanh Văn cũng bất khả đắc. Bích Chi Phật bất khả đắc, pháp Bích Chi Phật cũng bất khả đắc. Bồ Tát bất khả đắc, pháp Bồ Tát cũng bất khả đắc. Chư Phật bất khả đắc, pháp chư Phật cũng bất khả đắc, Bồ đề bất khả đắc, Niết bàn cũng bất khả đắc. Trong các pháp như vậy, chúng tôi hiểu rõ không hoài nghi.

 Đâu Suất Đà Thiên ở trong pháp ấy không nghi ngờ rồi đối với Phật càng kính tin, thích dâng cúng dường. Họ cúng dường hơn trời Dạ Ma, đảnh lễ chưn Phật, nhiễu Phật ba vòng rồi đứng qua một phía nói kệ tán than đức Phật:

 ” Nhừng người an trụ Phật công đức

 Như Lai vì họ dạy pháp hành

 Họ được ba thứ giải thoát môn

 Tu hành trong cảnh giới vô đẳng

 Không sắc không thọ tưởng hành thức

 Không người hay thọ cũng không tâm

 Đây là cảnh giới trí vô ngại

 Thiên Nhơn Sư thích lìa dục ấm

 Bực trí huệ đại trượng phu ấy

 Chẳng lấy tưởng phát tâm Bồ đề

 Lìa Ấm rồi được thắng thiện căn

 Nơi Phật công đức không nghi lự

 Chí nguyện Vô thượng đại Bồ đề

 Nhưng với Bồ đề lìa thủ trước

 Vì vậy nội tâm không lo mừng

 Gọi là Phật tử tu thánh đạo

 Đồng Phật thấy pháp đều bình đẳng

 Thế nên vô pháp vô sở úy

 Người trí ở chỗ thế gian nầy

 Cầu Phật công đức khởi tu hành

 Giản trạch sắc tướng vô sở trước

 Vứt bỏ tấ cả tâm có tướng

 Nơi ba cõi kia chăảng mong muốn

 Quan sát các cõi thảy đều không

 Biết được ngũ ấm đều chẳng sanh

 Như Lai thọ ký đến Bồ đề

 Bồ đề tâm ấy cũng vô sanh

 Người nói lời nầy không ngu hoặc

 Như Lai công đức và sanh tử

 Các Phật pháp ấy đều vô sanh

 Người biết như vậy là trí huệ

 Đây là chơn thiệt con Như Lai

 Nếu biết được các ấm bất diệt

 Giới nhập và cùng pháp Như Lai

 Phật cùng Bồ đề và thọ ký

 Các pháp như vạ-y đều bất diệt

 Nếu vì Bồ đề mà tu hành

 Phải biết người ấy cũng bất diệt

 Vì biết thế gian là bất diệt

 Nên cầu Bồ đề chẳng là khó

 Năm ấm giới nhập và Bồ đề

 Bồ Tát cùng Phật đều vô tác

 Biết rõ như vậy là Phật tử

 Hay trì chánh pháp của Như Lai

 Ấm giới các nhập đều vô giác

 Bồ đề cùng Phật và Bồ Tát

 Và cùng thọ ký đều vô giác

 Người biết như vậy là Phật tử

 Ngũ ấm giới nhập tánh không tịch

 Phật cùng Bồ đề và thọ ký

 Thiệt con của Phật người tu hành

 Tất cả cũng đều tự tánh không

 Ấm giới các nhập đều hư vọng

 Lưỡng Túc Thế Tôn và Bồ đề

 Bồ Tát thọ ký cũng hư vọng

 Biết rõ như vậy là Phật tử

 Chẳng phải y chỉ chẳng y chỉ

 Cũng phải pháp có pháp không

 Chẳng phải hữu vi và vô vi

 Biết rõ như vậy là Phật tử

 Thế Tôn thấy thế gian như vậy

 Chúng tôi biết tâm Phật như vậy

 Nên liền cúng dường lên Như Lai

 Cũng cúng tất cả chúng hiền thánh

 Chúng tôi khen Phật mà được phước

 Chỉ Phật Thế Tôn biết rõ được

 Đem công phước đức nầy thí quần sanh

 Nguyện đều thành Phật đủ tướng tốt”.

 Đức Thế Tôn biết trời Đâu Suất Đà tán thán và thâm tâm tin ưa rồi liền hiện tướng mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Phật:

 “Vô Thượng Sĩ được đại thế lực

 Do đại bi tâm hiện mỉm cười

 Nguyện Phật nói rõ duyên cớ cười

 Cho chúng được nghe đều mừng rỡ

 Vì thấy Như Lai hiện tướng cười

 Nên đại chúng nầy đều hoài nghi

 Chúng tôi ân cần khắp chiêm ngưỡng

 Thảy đều nhứt tâm muốn được nghe

 Dường như thế gian có người bịnh

 Chỉ tưởng y sư và lương dược

 Đại chúng như vậy đối với Phật

 Mong muốn được nghe Phật thọ ký

 Chúng ấy đều có trí huệ sâu

 Chí cầu Bồ đề vô sở trước

 Tất cả cung kính đồng chime ngưỡng

 Chỉ mong Như Lai nói ký biệt

 Thế Tôn nơi đây khởi đại bi

 Dùng Phật trí lực dứt lưới nghi

 Thế nên đại chúng đều mừng rỡ

 Thảy đều nguyện cầu Phật công đức

 Nay đúng là lúc Phật thọ ký

 Ngưỡng mong dứt trừ các nghi hoặc

 Phật đã từ lâu lìa oán dịch

 Nguyện dứt ngoại đạo các tà luận “.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã thắng:

 ” Nay ông thỉnh hỏi nơi Như Lai

 Nhơn duyên mỉm cười thật đúng lúc

 Vì lợi thế gian nên thưa hỏi

 Lòng vì lợi ích các chúng sanh

 Biết các chúng trời lòng ưa thích

 Nên Phật hiện tướng sáng mỉm cười

 Chúng trời biết Phật pháp thắng diệu

 Nên họ dâng cúng lên Như Lai

 Họ đều như thiệt thấy thế gian

 Tùy thuận thánh giáo được chứng pháp

 Đã đến ba thứ giải thoát môn

 Chẳng phải thế gian mà biết được

 Quá khứ đã cúng vô lượng Phật

 Cũng đã hỏi Phật nghĩa sâu ấy

 Nơi Phật quá khứ đã tu không

 Nên ngày hôm nay hiển không nghĩa

 Do thiện căn ấy nay tại đây

 Họ được gặp gỡ Thích Ca Tôn

 Dùng lý không khen đấng Vô Thượng

 Làm lợi tất cả các thế gian

 Thế gian như đây đều vô sanh

 Chư Phật Bồ đề và thọ ký

 Bao nhiêu người tu hành Bồ đề

 Chúng ấy tất cả đều vô sanh

 Chúng sanh đều đồng có pháp nầy

 Biết như vậy rồi được Bồ đề

 Quá khứ đã được tâm Bồ đề

 Họ ở nghĩa nầy được biết rõ

 Thế gian như vậy cũng chẳng diệt

 Chúng trời Đâu Suất khéo thông đạt

 Trí sáng chiếu rõ đều không nghi

 Nên chúng trời ấy đều làm Phật

 Quyết định chắc được chỗ vô y

 Nơi pháp chẳng lấy lìa phân biệt

 Tất cả thế gian đều vô tác

 Nghĩa nầy chúng trời hay biết rõ

 Tất cả pháp thể lìa tự tánh

 Chúng trời lòng sạch không nghi hoặc

 Bồ đề và cùng tâm Bồ đề

 Tất cả đều không tự tánh không

 Chư Thiên Đâu Suất huệ kiên cố

 Thảy đều an trụ vô sở y

 Nên được Bồ đề chẳng là khó

 Chắc sẽ mau thành trí Vô Thượng

 Ở kiếp tinh tú đời vị lai

 Sẽ độ thoát được vô biên chúng

 Tất cả trời ấy đều thành Phật

 Đồng cùng danh hiệu Trạch Pháp Vương

 như Lai đối với chúng trời nầy

 Biết họ thích ưa nên thọ ký

 Tất cả đại chúng nghe Phật nói

 Thảy đều hớn hở vừa lòng dạ “.

Bài liên quan