1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Quang Âm Thiên Thọ Ký Thứ Hai Mươi

 Bấy giờ có năm mươi tám ngàn vạn trời Quang Âm thấy A Tu La nhẫn đến chư Phạm Thiên cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở vừa lòng. Họ trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất chắp tay lễ Phật cung kính bạch đức Phật rằng: ” Bạch Đức Thế Tôn! Có tam muội tên chiếu diệu tất cả pháp. Nếu đại Bồ Tát học tam muội nầy thì được quang minh trong tất cả pháp được chứng nhập pháp môn Bồ Tát tạng. Đại Bồ Tát hiểu biết rõ rồi thì được vô biên biện tài, vô ngại biện tài, tương tục biện tài, nhiều thứ biện tài, mỹ diệu biện tài, chơn thiện biện tài, tương ưng biện tài, giải thoát biện tài, vi tế biện tài, bất cộng biện tài, thậm thâm biện tài, nhẫn đến được biện tài của Như Lai.

 Bạch đức Thế Tôn! Những gì là chiếu diệu nhứt thiết pháp tam muội? Bồ Tát nhập pháp môn nầy niệm các giác quán biết tất cả pháp không giác lìa giác, pháp không giác ấy khắp tất cả chỗ, không một pháp nào là hay giác sát. Tại sao? Vì tánh tự lìa vậy. Nếu pháp không tánh thì làm sao hay giác được. Biết tất cả pháp không giác tri rồi nhập vào môn chữ A được biện tài trên. Bồ Tát ấy nhập môn chữ A rồi được vô biên biện tài, chữ A vô biên, chữ A chẳng phải phổ biến, chữ A vô tác, chữ A chẳng phải hữu vi, chữ A chẳng phải thành tựu, chữ A không phải sự, chữ A không sở y, chữ A không động chuyễn, chữ A chẳng phải lược, chữ A chẳng phải quảng, chữ A chẳng phải phân biệt, chữ A chẳng phải các sự thành, chữ A chẳng xuyên qua được, chữ A chẳng phải sắc, chữ A chẳng hiển thị được, chữ A chẳng xem được, chữ A không ai thấy được, chữ A chẳng suy nghĩ được, chữ A tánh bất định, chữ A chẳng phải bị biết, chữ A chẳng phải hay biết, chữ A chẳng lường được, chữ A chẳng tự hiển thị được, chữ A chẳng hiển thị được cái khác, chữ A chẳng phải tư nghị, chữ A chẳng đi, chữ A chẳng đến, chữ A chẳng phải gần, chữ A chẳng phải xa, chữ A chẳng phải ngôn thuyết, chữ A chẳng phải là pháp có thể nói được, chữ A chẳng phải danh, chữ A chẳng phải dụng, chữ A chẳng phải hiện tiền, chữ A chẳng phải che ngăn, chữ A chẳng phải di chuyễn, chữ A chẳng cải đổi được, chữ A chẳng phải sai biệt, chữ A không hai, chữ A chẳng phải sanh, chữ A chẳng phải hư vọng, chữ A chẳng phải chơn thiệt, chữ A bất khả thuyết, chữ A chẳng phải sanh diệt, chữ A chẳng phải thanh tịnh. Chữ A chẳng phải pháp bị tịnh, chữ A chẳng phải chấp trì, chữ A chẳng phải nhiếp lấy cái khác, chữ A chẳng phải vứt bỏ, chữ A chẳng phải vì pháp khác mà làm, chữ A chẳng làm pháp khác, chữ A chẳng sanh, chữ A chẳng diệt, chữ A chẳng hay sanh pháp khác, chữ A chẳng hay diệt pháp khác, chữ A chẳng phải sanh chẳng sanh, chữ A chẳng làm sanh nhơn cho pháp sanh cũng chẳng làm duyên bất sanh, chữ A chẳng phải y tựa, chữ A chẳng phải giả chẳng giả, chữ A chẳng phải từ chẳng từ, chữ A chẳng phải hứa chẳng hứa, chữ A chẳng phải khả đắc bất khả đắc, chữ A chẳng phải không bất không, chữ A chẳng phải phân biệt bất phân biệt, chữ A chẳng phải tướng bất tướng, chữ A chẳng phải nguyện bất nguyện.

 Bạch đức Thế Tôn! Các pháp đều là tướng như vậy đó là vô tướng. Các pháp đều đồng một thiệt đó là vô thiệt, đều đồng một lý thú đó là vô lý thú, đều đồng một nhập đó là vô nhập, đều đồng một giả đó là vô giả, đều đồng một dụng đó là vô dụng, đều đồng một thuyết đó là vô thuyết.

 Bạch đức Thế Tôn! Tất cả các pháp vô khởi, vì bất khả đắc vậy. Các pháp chẳng phải có, vì không có vậy. Các pháp vô sanh, vì chẳng sanh vậy. Các pháp vô diệt, vì chẳng diệt vậy. Là pháp vô vi, vì không có tạo tác vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Tất cả các pháp đều đồng nhứt như, phải biết như vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Những pháp bất sanh ấy, thế nào biết được sự dụng của pháp ấy.

 Thí như có người tác động trong chiêm bao, phải biết các pháp cũng như vậy. Tại sao?

 Vì sự tác động trong chiêm bao chẳng sanh chẳng khởi cũng chẳng phải có vậy. Chiêm bao dầu chẳng thiệt, mà chẳng phải không giả danh nói là có chiêm bao làm. Tất cả các pháp cũng đều như vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Thí như tiếng vang chỉ có giả danh. Các pháp chỉ giả danh cũng như vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Dụ như người ảo chỉ là giả danh. Phải biết các pháp cũng chỉ là giả danh như vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Thí như dương diệm chỉ là giả danh. Các pháp giả danh cũng như vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Như tượng trong gương chỉ có danh dụng. Phải biết các pháp cũng như vậy.

 Bạch đức Thế Tôn! Vì vui đẹp kẻ phàm ngu mà nói có sự chiêm bao, sự việc trong chiêm bao đều chẳng phải chơn thiệt, vang ảo diệm ảnh cũng đều như vậy, chỉ có giả danh đều không có sự thiệt.

 Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi hiểu biết nghĩa ý những pháp được Như Lai tuyên nói”.

 Chúng trời Quang Âm nói kệ tán thán đức Phật:

 “Thế Tôn khéo biết pháp nghĩa nầy

 Và vô biên những thứ pháp khác

 Như Lai có những hàng Phật tử

 Được tiền của cha thường du hí

 Người đời ít trí chẳng vào được

 Vì luôn có tâm chấp ngã vậy

 Mười phương tâm ngã chẵng thễ được

 Ngã thễ bổn lai tánh tự không

 Như dương diệm chẳng phải thiệt nước

 Ngu si thấy nắng tưởng là nước

 Đều do vô trí sanh mê lầm

 Hư vọng điên đảo chấp ngã nhơn

 Họ mê lầm lời dạy của Phật

 Nên họ chẳng hiểu nghĩa thú sâu

 Phàm phu tâm thức như nắng nước

 Chẳng thể biết được nghĩa các ấm

 Lòng ưa sanh tử dính tên độc

 Các căn bị dòng nước mạnh cuốn

 Đó đều cứu cánh không tự tánh

 Vì si che lấp vọng thọ khổ

 Họ đều mất trí lòng mê loạn

 Ở trong các khổ sanh tưởng vui

 Tâm thường điên đảo thuận ba độc

 Các phiền não ấy rất đáng sợ

 Tham dục sân khuể và ngu si

 Các kiết sử nầy thường theo dõi

 Ham thọ vui nên sanh khát ái

 Ngu si chẳng biết nên thọ khổ

 Vô trí tùy thuận các phiền não

 Như người ngu cõng kẻ thù đi

 Nghe pháp môn không của Phật dạy

 Lại sợ pháp không mất giải thoát

 Như người khiếp sợ tay cầm dao

 Lẽ ra an ổn lại sanh sợ

 Thế Tôn đại trí chỗ thuyết pháp

 Đó là môn chữ A vi diệu

 Hay sanh trí huệ thắng chơn thiệt

 Dường như đất bằng mọc cây lớn

 Hàng phục ma oán vô lượng chúng

 Hay ngộ Bồ đề diệu an ổn

 Dùng thuyền bè lớn bát chánh kia

 Nơi biển sanh tử độ quần sanh

 Bao nhiêu Phật tử của Thế Tôn

 Biết rõ giáo pháp của Như Lai

 Chóng diệt phiền não các oán địch

 Mau chứng Vô thượng đại Bồ đề

 Đã tự giải thoát lìa tâm độc

 Thấy các kẻ độc cho thuốc trí

 Được đến cứu cánh quả bỉ ngạn

 Được chỗ vô vi rất an vui

 Tất cả các pháp thảy đều không

 Những thế ngoại luận vọng phân biệt

 Người sáng bỏ ác lên đường chánh

 Đều do bổn lai tu học lâu

 Lòng không chấp trước tức giải thoát

 Các pháp thể tánh tự như vậy

 Người hay biết rõ được như vậy

 Thành Phật đại lực na la diên

 Không có trói buộc không ai trói

 Các pháp tánh không đều cũng không

 Chơn như tịch diệt và phi như

 Chẳng phải cấu uế chẳng phải tịnh

 Phiền não vô tướng cũng không đoạn

 Bởi nó bổn lai tánh tự không

 Biết pháp chơn thiệt được như vậy

 Người ấy sẽ được Nhứt thiết trí

 Tự chứng giải thoát lại độ người

 Tất cả chẳng sanh cũng chẳng diệt

 Thế gian Trời Người đều mê hoặc

 Như cầm thú kia thấy nắng nước

 Hư vọng phân biệt sanh thèm khát

 Tưởng thấy nam nữ thọ khổ não

 Do nhiều thứ nghiệp sanh các loài

 Do tâm gây tạo mà sai khác

 Chúng tôi hiểu Phật pháp như vậy

 Là diệu cảnh giới của Như Lai

 Thế nên Như Lai tâm điều phục

 Các căn tịch tĩnh hay nhẫn nhục

 Thế Tôn như pháp được cúng dường

 Thanh tịnh vô cấu hết ô uế

 Đầy đủ công đức lìa tối tăm

 Chỉ Phật hay làm mắt ba cõi

 Nay tôi khen Phật chỗ được phước

 Chỉ có đại Đạo Sư xuất thế

 Thế Tôn Lưỡng Túc khối công đức

 Biết được quả báo chúng tôi được

 Dùng thắng thiện căn vi diệu nầy

 Hồi thí tất cả các quần sanh

 Nguyện họ ở nơi đời vị lai

 Đều được thành tựu Nhứt thiết trí”.

 Đức Thế Tôn biết chúng trời Quang Âm thâm tâm tin ưa rồi, và biết họ tu hành biện tài đầy đủ, muốn khiến công đức thiện căn của đại chúng lại sẽ lần lần thắng tấn tăng trưởng, đức Phật liền hiện tướng mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi Đức Phật:

 “Đại bi Thiện Thệ chẳng không nhơn

 Mà hiện tướng cười rất hi hữu

 Vô Thượng Sĩ hay lợi ích đời

 Chánh giác trí huệ siêu quần sanh

 Lưỡng túc Thế Tôn khối công đức

 Thương xót chúng sanh xin tuyên nói

 Vì ai mà hiện mỉm cười ấy

 Phóng sáng thù thắng hiển thế gian

 Tất cả chúng sanh nếu được nghe

 Tâm ý quyết định sẽ rất mừng

 Tu hành nghiệp lành chứng quả Phật

 Được lìa sanh tử đến Niết bàn

 Các chúng Trời Người thế gian nầy

 Bị sanh tử khổ não bức bách

 Xin độ quần sanh thoát biển khổ

 Diễn nói bát chánh thuyền bè lớn

 Chúng đây được nghe Đại Tiên nói

 Đủ tám công đức đạo tối thắng

 Nơi đây thế gian sanh mừng rỡ

 Ưa tu nghiệp lành nguyện thành Phật

 Dũng mãnh tinh tấn có sức lớn

 Nội tâm thanh tịnh lìa lưới nghi

 Sẽ truyền pháp của Như Lai nói

 Là chơn Phật tử thọ thánh giáo

 Chúng hội tại đây không nghĩ khác

 Một lòng chiêm ngưỡng đại Cù Đàm

 Xin Phật nói bày sự thợ ký

 Cho chúng quyết đoán lòng nghi hoặc

 Chắp tay cung kính chánh ý niệm

 Thảy đều mong miốn được lắng nghe

 Lành thay xin nói vị cam lồ

 Những người khát pháp sẽ được uống

 Tất cả đại chúng tại hội nầy

 Lòng sạch ưa mến thắng công đức

 Chiêm ngưỡng Phật nhan rất thù thắng

 Dường như trẻ thơ nhìn mặt mẹ

 Đại huệ xin thọ ký chúng trời

 Giải bày nhơn duyên Phật mỉm cười

 Được nghe Như Lai thọ ký rồi

 Thế gian sẽ được lợi ích lớn

 Ai ở nơi Phật thêm căn lành

 Và đã phát nguyện được đầy đủ

 Được tạng công đức thắng vi diệu

 Nay tôi muốn nghe họ thọ ký

 Đại chúng chắc sanh lòng mừng vui

 Vì được nghe Phật nói thọ ký

 Quyết định sẽ đủ sức niệm huệ

 Và được tu hành tam muội định”.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng:

 “Lành thay việc hỏi của Mã Thắng

 Biện tài ứng cơ nay đúng lúc

 Đây là thần thông của Như Lai

 Do đó nay ông sanh trí huệ

 Vì lợi ích đời nên thêm biện

 Vì thế nay ông hay hỏi Phật

 Nay Phật vì họ nói thọ ký

 Lặng bặt các căn nhứt tâm nghe

 Chúng trời Quang Âm huệ thù thắng

 Quá khứ đã cúng vô lượng Phật

 Thấy thế gian nầy không ai cứu

 Phát tâm rộng lớn muốn làm Phật

 Tu trị thiệt hạnh chơn vi diệu

 Quyết định sẽ thành Nhứt thiết trí

 Vì các chúng sanh cầu Phật đạo

 Như mê lạc đường dạy đường chánh

 Được nghe Thế Tôn dạy như vậy

 Tiếng Phật tối thắng không ngang bằnng

 Người trí huệ ưa Phật công đức

 Quyết được cứu cánh đến bờ kia

 Họ có trí lực biết căn lành

 Quyết định sẽ được Phật Bồ đề

 Mừng vui đã phát Bồ đề nguyện

 Như mẹ sanh trai rất hài lòng

 Chúng trời vì người cầu Bồ đề

 Hiển thị đuường chánh chơn xuất thế

 Trong bất khả thuyết do tha kiếp

 Tu tập hạnh thắng diệu Bồ Tát

 Giáo hóa chúng sanh hơn tinh tú

 Đã an trí nơi Phật Bồ đề

 Đời sau đầy đủ Thế Gian Giải

 Tự nhiên thành tựu Nhứt thiết trí

 Quốc độ của họ bất khả thuyết

 Thế giới lớn rộng có trăm ức

 Các quốc độ ấy rất nghiêm tịnh

 Vô lượng nhiều thứ thắng trang nghiêm

 Các chúng sanh trong cõi Phật ấy

 Không ba ác ác đạo và tám nạn

 Tất cả đều phát tâm Bồ đề

 Thảy đều ở bực bất thối chuyễn

 Trong quốc độ các Như Lai ấy

 Cũng lại chẳng có pháp Tiểu thừa

 Chúng sanh thảy đều cầu Phật đạo

 Bèn được thẳng đến bực bất thối

 Các chúng sanh trong quốc độ ấy

 Tất cả thọ mạng đều bằng nhau

 Tuổi đến mười ức hằng sa kiếp

 Vì họ được gặp chư Phật vậy

 Nếu dạy chúng sanh do tha cõi

 Đều được chứng nhập tiểu Niết bàn

 Nếu lại có người dạỳ một người

 Hoặc nam hay nữ vào Đại thừa

 Phước trước so sánh khối đức nầy

 Toán số thí dụ chẳng bằng được

 Vì thế người đã ở Đại thừa

 Phải nên chuyễ dạy cho người khác

 Mã Thắng nên biết vì cớ ấy

 Như Lai xuất thế rất là khó

 Như hoa ưu đàm rất khó gặp

 Vô biên đại trí nói như vậy

 Bởi thiện tri thức trí khéo sâu

 Giỏi biết phương tiện chỉ đường chánh

 An ổn vô thượng thắng Bồ đề

 Nếu ai mong cầu phải thân cận

 Từ miệng Phật nghe lời như vậy

 Đầy đủ nghĩa vi diệu thậm thâm

 Tất cả đại chúng đều vui mừng

 Hớn hở sung mãn vừa lòng dạ

 Do tha chư Thiên ở hư không

 Đều rải thiên y bay lần xuống

 Đầy tiếng mừng khen khắp hư không

 Kính lễ vô thượng đại thần lực

 Trí diệu thanh tịnh độ thế gian

 Hay trừ chúng sanh phiền não nhiệt

 Phật nói cam lộ dứt ba độc

 Như thuốc A Dà Đà tiêu độc

 Được nghe trí huệ dứt kiết sử

 Thế gian mê hoặc nhiều khổ não

 Nơi sanh tử ấy sẽ được thoát

 Vì nghe thắng pháp nơi Phật vậy”.

Bài liên quan