1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ Thứ Hai Mươi Ba

 Bấy giờ chư Tịnh Cư Thiên Tử biết vô lượng chúng sanh được an trụ Bồ Đề ở trong Phật pháp không có nghi lự, họ đều vừa ý vui mừng đều riêng nói kệ vi diệu tán thán Phật công đức.

 Tín Thí Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Xả thí vợ con yêu

 Và xả thân được trọng

 Đến ngôi vua của cải

 Tôi lạy đấng Đàn Độ”

 Lạc Trì Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai bổn trì giới

 Tất cả không chấp trước

 Được quả đến bờ kia

 Tôi lạy đấng Giới Độ”

 Lạc Nhẫn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Xưa Phật tu nhẫn nhục

 Chịu được chặt tay chưn

 Lòng không hề hối não

 Tôi lạy đấng Nhẫn Độ”

 Lạc Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đấng dũng kiện bất thối

 Tinh tấn có đại lực

 Đã được thượng Bồ Đề

 Tôi lạy đấng Tấn Độ”

 Lạc Thiền Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật bổn tu thiền định

 Thế gian chẳng hay biết

 Tam tế được bình đẳng

 Tôi lạy đấng Thiền Độ”

 Oai Đức Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại Hùng nơi Bát nhã

 Tương tục mà tu hành

 Chứng được vô tận huệ

 Tôi lạy đấng Trí Độ”

 Giới Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Bố thí và ái ngữ

 Lợi hành cùng đồng sự

 Tứ nhiếp độ chúng sanh

 Tôi lạy đại Đạo Sư”

 Tịnh Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi đại từ bi hỉ

 Đêm dài thường tu tập

 Dùng đây cứu quần sanh

 Quy mạng Đại Thuyền Sư”

 Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 Đến được hạnh vô tranh

 Điều tâm đại Mâu Ni

 Điều được kẻ chưa điều

 Tôi lạy Điều Ngự Sư”

 Vô Cấu Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tâm rộng tâm nhu nhuyến

 Tâm điều và các căn

 Biết tâm các chúng sanh

 Tôi lạy đấng biết rõ”

 Tịnh Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đấng đầy đủ chánh niệm

 An trị trong kiên huệ

 Sáng suốt biết rõ ràng

 Lạy đấng Giác Giác tha”

 Trang Nghiêm Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Từ lâu tâm Phật tịnh

 Cũng tịnh Phật quốc độ

 Và tịnh quần sanh huệ

 Tôi lạy Tịnh Pháp Vương”

 Vô Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Sở nguyện không bị hoại

 Sức hàng phục ma oán

 Mãn túc các nguyện lớn

 Vui đẹp chúng chư Thiên”

 Tốc Doanh Sự Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai mau biết pháp

 Cũng chóng tịnh chúng sanh

 Đã thấy pháp khó thấy

 Tôi lạy đấng Ứng Cúng “

 Kiên Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Xứ xứ đều giải thoát

 Lìa si không phiền não

 Đã đến ở bờ kia

 Lạy đấng Kiên Cố Lực”

 Lạc Oai Nghi Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Ly dục không các lỗi

 Trừ tối được lậu cận

 Thắng phước điền cho đời

 Thiện Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn trụ chánh pháp

 Được tam giới cúng dường

 Một đường an ổn đi

 Vì thế tôi kính lễ”

 Vô Động Thiên Tử nói kệ tán thán:

 Chẳng bị gió làm động:

 Vô Động thiên tử nói kệ tán thán:

 “Phật như núi tâm kiên cố

 Chẳng bị gió làm đông

 Chê khen thường bình đẳng

 Vì thế tôi kính lạy”

 Đắc Bình Đẳng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại hùng sắc thù thắng

 Đủ ba mươi hai tướng

 Có trí huệ lớn sâu

 Tôi lạy Đoan Chánh Trí”

 Thâm Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đấng đại thân phi thân

 An trụ pháp chơn như

 Nói rõ nơi thiệt tế

 Thế gian không ai bằng”

 Vô Đẳng Ngại Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Cứu cánh đồng bất nhị

 Dũng kiện hay phục ma

 Chẳng nghi nơi nghĩa sâu

 Chiếu pháp đến bờ kia “

 Hỉ Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hỉ Ý bổn dũng kiện

 Sở học đều thông lợi

 Bỏ lìa ba cõi ấy

 Như rắn thoát da cũ”

 Định Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như đèn trong nhà tối

 Hết dầu nên mất sáng

 Người trí dứt như vậy

 Do nghe Phật pháp vậy “

 Trụ Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai khắp quan sát

 Bị dục nó trói buộc

 Phật đoạn được lưới dục

 Do cầm gương trí vậy”

 Đa Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Định tâm và định hành

 Định oai nghi cảnh giới

 Phật diệt được phiền não

 Tôi lạy đấng phục oán”

 Vô Úy Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Học Phật xa ma tha

 Bồ Tát được danh xưng

 Vì chánh định dạo dẫn

 Thành tựu định tâm Phật”

 Định Thực Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tịch diệt tất cả pháp

 Của Đại Hùng diễn nói

 Đấng Đại Trí hiểu đó

 Mau thành Phật Như Lai”

 Thường Quán Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thường quán các chúng sanh

 Đều theo Như Lai học

 Chứng được thắng Bồ đề

 Đầy đủ trí huệ lớn”

 Trì Đức Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật trí Ba la mật

 Vì Bồ tát tu học

 Thành bực đại oai đức

 Thấy được vô lượng pháp”

 Tạo Quang Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người được bất tư quang

 Sẽ được vui vô cấu

 Chỗ Như Lai chiếu thế

 Được nghe trí cảnh giới”

 Vô Cấu Quang Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Các pháp vô phân biệt

 Do thiện phương tiện vậy

 Tu tập trí như vậy

 Nên thành Diệu Trượng Phu”

 Vô Sở Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vô trụ không xúc nhiễu

 Các pháp không chỗ thấy

 Chẳng thấy có tự tha

 Phật y chơn thiệt thấy”

 Trạch Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Các Pháp không quật trạch

 Đạo Sư thấy như vậy

 Vì chúng sanh mà nói

 Tùy thuận lấy pháp tướng”

 Vô Y Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Các pháp vô sở y

 Xa lìa nơi bỉ thử

 Như Lai hiển hơn thiệt

 Như am la trong tay”

 Hư Không Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Biết pháp như hư không

 Chẳng sanh cũng chẳng diệt

 Phật thấy pháp như vậy

 Nên lìa được thế gian”

 Vô Tích Tụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Không cầu cũng không mạn

 Không giác không bất giác

 Y chơn không tụ tánh

 Là Phật thấy thế gian”

 Tu Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như nhà ảo thuật giỏi

 Ảo hóa các thứ vật

 Chẳng thiệt mà thấy thiệt

 Nên Phật không ai bằng”

 Hỉ Ngộ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như hình tượng trong gương

 Dầu thấy mà chẳng thiệt

 Phật thấy pháp như vậy

 Chẳng mẻ nơi thế gian”

 Trừ nghi Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật như vang theo tiếng

 Các pháp cũng như vậy

 Nói nghe đếu chẳng thiệt

 Là Phật thấy thế gian”

 Vô Ngại Biện Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người an trụ chánh pháp

 Biện tài thuyết thâm diệu

 Từ lâu Phật chứng pháp

 Nên đầy đủ biện tài”

 Vô Chướng Trí Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Y chơn không tự tánh

 Tất cả pháp như vậy

 Như Lai biết như vậy

 Nên trừ được tối tăm”

 Vô Ưu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Không ưu cũng không não

 Không tránh không nhiễu trược

 Các pháp không cấu nhiễm

 Phật thấy tánh chơn thiệt “

 Hành Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Không lai cũng không khứ

 Các pháp vô sở hữu

 Như Lai chơn thiệt thấy

 Vì đời nói như vậy”

 Thắng Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Không nhiễm cũng không tịnh

 Chẳng ngu cũng chẳng trí

 Các pháp không năng sở

 Phật thấu biết như thiệt”

 Đắc Vô Ngại Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chẳng sáng cũng chẳng tối

 Chẳng sắc chẳng phi sắc

 Chẳng được chẳng giải thoát

 Phật huệ như thiệt thấy”

 Dũng Mục Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chẳng cuộc cũng chẳng khắp

 Chẳng không cũng chẳng có

 Như mộng thọ ngũ dục

 Phật thấy pháp như thiệt”

 Bất Thuấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chẳng sanh cũng chẳng diệt

 Chẳng dừng ở trung gian

 Mê đó là vô trí

 Chỉ Phật thấy chơn thiệt”

 Trụ Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chẳng nhơn chẳng chúng sanh

 Chẳng dụng chẳng của đời

 Theo thuyết nên có dụng

 Phật hay thấy chơn thiệt “

 Trụ Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tất cả pháp được dùng

 Nó đều không có tướng

 Các pháp tánh tướng ly

 Đạo Sư thấy như vậy “

 Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Do pháp không vô tướng

 Thế nên chẳng khởi nguyện

 Giả đặt có nguyện cầu

 Chỉ Phật biết như thiệt”

 Tam Muội Lưu Chú Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đã được môn giải thoát

 Không có người giải thoát

 Phiền não gốc cũng không

 Phật thấy tánh chơn thiệt”

 Vô Hủy Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Lìa bỏ tất cả ác

 Họp những khối công đức

 Nên Phật không bị chê

 Cũng không có sự chê”

 Điện Vân Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Dường như mây sấm chớp

 Mưa xuống khắp mặt đất

 Phật tuôn mưa chánh pháp

 Sung túc các quần sanh”

 Bất Đường Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Lời của Phật vô thượng

 Hay chuyển chánh pháp luân

 Sáng thấu lý pháp sâu

 Đầy đủ Nhất thiết trí”

 Cụ Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Không sanh cũng không diệt

 Các pháp tự tánh không

 Vì Như Lai khéo biết

 Nên dạy lại mọi người”

 Sư Tử Hống Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai sư tử hống

 Lúc di­n nói pháp không

 Ngoại đạo đều kinh sợ

 Như thú sợ sư tử”

 Nghiệp Vô Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hiện tiền không phóng dật

 Phật tu thành Bồ đề

 Đạo Sư nơi chánh pháp

 Không dật đến bờ kia”

 Trụ Vô Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “An trụ chẳng phóng dật

 Tăng ích Phật chánh pháp

 Thập lực cũng công hạnh

 Phật pháp bất tư nghị”

 Vô Phóng Dật Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:”

 “Hội nơi không phóng dật

 Trợ đạo được sanh thiên

 Dùng đây cứu quần sanh

 Phật cũng tự giải thoát”

 Thành Vô Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Không dật được thành tựu

 Các cõi nương giải thoát

 Thanh văn và Bồ tát

 Đều từ đây mà học”

 Bất Dật Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Bao nhiêu các Phật tử

 Thường hành chẳng phóng dật

 Hay được Nhất thiết trí

 Vì khéo quán thế gian”

 Vô Dật Hộ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Lúc Phật tu Bồ đề

 Thủ hộ chẳng phóng dật

 Đến được thắng Bồ đề

 Vì đại bi trang nghiêm”

 Trụ Bất Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu trụ chẳng phóng dật

 Giản trạch pháp nhứt tướng

 Phật tử đại dũng kiện

 Sẽ được sự nghiệp cha”

 Lạc Bất Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Dũng kiện ưa chẳng dật

 Hay phá núi phiền não

 Đây đồng dùng Phật trí

 Mau dứt khối cao mạn”

 Kiên Trì Bất Phóng Dật Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thủ hộ không phóng dật

 Xưa cầu Nhứt thiết trí

 A tăng kỳ ức kiếp

 Phật tâm không mỏi mệt”

 Xa Ma Tha Hiện Tiền Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Pháp tánh tự tịch diệt

 Là cảnh giới chư Phật

 Người trí y đó trụ

 Hay đến thẳng Bồ đề”

 Y Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chư Phật y xa ma

 Y mà chẳng thủ trước

 Chúng sanh phiền não diệt

 Như mưa sạch bụi dơ”

 Trụ Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chư Phật trụ xa ma,

 Bất động như Thái Sơn

 Thiên ma chẳng hoại được

 Tâm tịch nên tôi lạy”

 Xa Ma Tha Điều Phục Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Xa ma chỗ điều phục

 Phật tử không chê bai

 Ức ma chẳng động được

 Ly dục như La hán”

 Tu Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại hùng xưa lúc tập

 Xa ma tha đại định

 Không ai biết tâm Phật

 Y đâu được thiền định”

 Xa Ma Tha Thượng Thủ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật chuyển chánh pháp luân

 Liền được xa ma tha

 Pháp khác đều y đó

 Vì thế được Bồ đề”

 Lưu Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật nói xa ma tha

 Đây là lồng lưới tâm

 Chúng sanh xa ngục mê

 Phật dạy hàng phục tâm”

 Xa Ma Tha Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chư Phật diệu cảnh giới

 Đó là xa ma tha

 Tu đây được vô ngại

 Thành tựu đại Đạo Sư”

 Mãn Túc Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Dùng thiền sung mãn tâm

 Rồi lại tu tập huệ

 Nên Phật được Bồ đề

 Lại hay an chúng sanh”

 Trọng Xa Ma Tha Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chẳng thấy có đạo khác

 Chỉ ở trong Phật pháp

 Chứng được đại trí huệ

 Thành bực Vô Thượng Sĩ”

 Hân Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật y tỳ xá na

 Hay thấy tất cả pháp

 Bồ tát tùy thuần học

 Thành tựu tự nhiên trí”

 Sanh Tỳ Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vì đến trí bờ kia

 Nên thành đại Y Vương

 Hiển thị bốn chơn đế

 Đều do tỳ xá na”

 Trụ Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Trụ tì bà xá na

 Như thiệt biết các pháp

 Dũng kiện chứng Bồ đề

 Hay thành đại Đạo Sư”

 Tu Tận Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại Sĩ dùng trí huệ

 Tu tập thắng Bồ đề

 Chẳng sanh cảnh giới thức

 Thành tựu đại Đạo Sư”

 Lạc Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người trí y chơn thiệt

 Quan sát pháp như đây

 Hay được quả vô đẳng

 Thành Phật hiệu Đạo Sư”

 Cần Tập Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Do siêng tu trí huệ

 Hay lập các khổ hạnh

 Kia thành khó hàng phục

 Chẳng bị tà đạo hoại”

 Tì Bà Xá Ma Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Bao nhiêu các Phật tử

 Do quan sát pháp tướng

 Biết pháp tướng ấy rồi

 Thành tựu Điều Ngự Sư”

 Tu Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai nơi đêm dài

 Tu tập thắng trí huệ

 Hay thành Nhứt thiết trí

 Độ thoát vô lượng chúng”

 Thù Thắng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật tu Nhứt thiết trí

 Thành tựu đại Đạo Sư

 Dùng pháp cứu thế gian

 Vượt khỏi dòng nước xiết”

 Trụ Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Trụ tì bà xá na

 Quan sát tất cả pháp

 Xuất sanh các Phật pháp

 Đất sanh cây Ni câu”

 Trì Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn các Phật tử

 Nhiếp thọ thắng trí huệ

 Được thượng Bồ đề rồi

 Hay độ các chúng sanh”

 Du Hí Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Du hí nói các pháp

 Được Phật vô sở úy

 Không khiếp cũng không sợ

 Thắng trí đại mâu ni”

 Tùy Thuận Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại hùng nơi các pháp

 Đều hội tì xá na

 Quan sát không tự tánh

 Đây là Phật Bồ đề”

 Tì Bà Xá Na Kiên Cố Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chư Phật trí kiên cố

 Nói pháp không chỗ sợ

 Xem thấy quần sanh khổ

 Hay khởi đại bi tâm”

 Tì Bà Xá Na Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Do trí đến Bồ đề

 Có trí hay khéo học

 Phật được thắng Bồ đề

 Độ thoát các chúng sanh”

 Tu Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tu tập nói pháp không

 Người trí ngộ Bồ đề

 Phá hoại các lao ngục

 Cũng độ kẻ bị trói”

 Giải Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vì Thế Tôn giải không

 Nên chẳng thấy thân mạng

 Không duyên không tự tánh

 Y đây vì đời nói”

 Không Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Cảnh giới của chư Phật

 Các pháp tánh tự không

 Đại Hùng học trong đó

 Vì thương cứu chúng sanh”

 Tín Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai lìa xú uế

 Bố úy khỏi đã lâu

 Chẳng trước ở các pháp

 Như gió không tựa đâu”

 Lạc Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người tu tập pháp không

 Hay ưa cảnh giới Phật

 Tức là cúng dường Phật

 Cũng thành vô thượng cúng”

 Không Kiến Lập Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Do tu tập pháp không

 Đạo Sư hay kiến lập

 Thông đạt pháp không rời

 Thành tựu Thế Gian Giải”

 Hướng Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật biết không một pháp

 Chẳng là Niết bàn ấy

 Các pháp đến Niết bàn

 Đây là Phật Bồ đề”

 Không thành Tựu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đã được không tịch định

 Phật tử được thành tựu

 Chúng ấy cúng dường Phật

 Là người tu pháp không”

 Thú Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Bao nhiêu người quy không

 Có trí chẳng ngu si

 Vô trược đoạn phiền não

 Ly cấu được Bồ đề”

 Mãn Túc Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật pháp được mãn túc

 Thành tựu khó hàng phục

 Bao nhiêu người tu không

 Hay lợi ích thế gian”

 Trụ Không Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “An trụ trong Phật pháp

 Người hay tu không trí

 Vô lượng các ma chúng

 Chẳng động được chúng ấy”

 Lạc Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Mừng ưa nơi vô tướng

 Chẳng trước trong hữu tướng

 Giản trạch các pháp rồi

 Phật hay siêu thế gian”

 Vô Tướng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Lúc tập hành vô tướng

 Thanh tịnh tịch diệt hạnh

 Ly tướng chúng sanh thảy

 Ma chẳng biết chỗ họ”

 Vô Tướng Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vô tướng Phật cảnh giới

 Như Lai tu trong ấy

 Vô tướng khó chứng hiểu

 Tôi lạy đấng định hành”

 Khát Lạc Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tất cả đại chúng đây

 Khát Ba pháp vô tướng

 Mong cầu Phật Bồ đề

 Cúng dường Thiên Nhơn Sư”

 Tu Vô Tuớng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai nơi vô tướng

 Ngày đêm thường tu hành

 Trời Người và quỉ thần

 Chẳng biết chư Phật đến”

 Vô Tướng Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại Hùng trụ vô tướng

 Tư lương tất cả pháp

 Đạo Sư chỗ tu học

 Vì thế tôi kính lạy”

 Vô Tướng Du Hí Thiên tử nói kệ tán thán:

 “Đại từ hiện du hí

 Thượng y pháp vô tướng

 Vì thành thục chúng sanh

 An trụ trong Phật trí”

 Vô Tướng Thành Tựu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người khéo tu ly tướng

 Hay được Phật Bồ đề

 Cũng hay cúng dường Phật

 Như con kính mến cha”

 Cửu Lạc Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người mến Phật chánh pháp

 Tức là tháp chúng sanh

 Bao nhiêu người ly tướng

 Được ở chỗ của Thầy”

 Vô Tướng Đạo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chúng sanh những chỗ về

 Y đạo được tế độ

 Vô trước tịch diệt hạnh

 Như Lai tối vô thượng”

 Tín Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người tin hiểu vô tướng

 Tịch diệt lìa các oán

 Tôi lạy tất cả Phật

 Đấng tự độ độ người”

 Thú Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn có những nguyện

 Cầu tìm bất khả đắc

 Chúng ấy lìa sở tác

 Là Phật xuất thế gian”

 Tu Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi có chẳng khởi nguyện

 Tu hành tâm tịch diệt

 Dứt trừ dây khát ái

 Là Phật lìa thế gian”

 Vô Nguyện Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người được đại tinh tấn

 Nơi có lìa khát ái

 Những Như Lai tử ấy

 Đều lạy cha của mình”

 Tùng Vô Nguyện Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chúng ấy chẳng khởi nguyện

 Nơi có mà phá có

 Dứt rời được dây ái

 Phật tử lìa chê bai”

 Vô Nguyện Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vô nguyện được giải thoát

 Chẳng cầu lìa trói buộc

 Buông bỏ chẳng khởi nguyện

 Phật tử giữ oai đức”

 Xuất Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Xuất ly đồng hoang ưu

 Nhổ đứt gốc ái nhiễm

 Chúng ấy lạy Như Lai

 Đồng trừ được đói khát”

 Tất Định Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người khéo biết hữu khổ

 Biết thế lạc hư vọng

 Phật là cha chúng ấy

 Họ là con Đại Sư”

 Hướng Vô nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người nơi hữu thấy khổ

 Người ấy được điều phục

 Tôi lạy khéo điều phục

 Phá hữu Điều Ngũ Sư”

 Siêu Vô Nguyện Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vượt khỏi đồng hoang hữu

 Được ở chỗ an ổn

 Khắp lạy đại Đạo Sư

 Đã phục phiền não oán”

 Bị Vô Nguyện Khải Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chiến thắng phá oán địch

 Kẻ tối cường khó phục

 Hàng các ma chúng rồi

 Dũng kiện chẳng cầu hữu”

 Vô Nguyện Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại lực nơi giải thoát

 Dứt được các dây ma

 Các hàng Phật tử nầy

 Xem ma như cỏ nhỏ”

 Quán Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Các hữu quán thân nầy

 Họ hay mến Phật pháp

 Không thân không tác giả

 Chúng ấy tùy thuận pháp”

 Niệm Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Suy niệm nơi thân này

 Dơ nhớp không thanh tịnh

 Đã biết thân như thiệt

 Kính lạy đại Đạo Sư”

 Yểm Hoạn Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Buộc niệm nội nơi thân

 Xem thấy tướng bất tịnh

 Họ lìa được thân khổ

 Điều phục nên kính lễ”

 Xả Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Bỏ thân máu mủ nầy

 Như rắn thoát da cũ

 Kính lạy nơi phi thân

 Là thân đại Như Lai”

 Yểm Ố Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chán ghét thân máu mủ

 Chẳng sạch rất hôi dơ

 Bỏ thân bất tịnh nầy

 Quy kính Thiên Nhơn Sư”

 Hoạn Thân Bì Lao Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thân hư rã đáng sợ

 Phật tử cầu thanh tịnh

 Chúng ấy đều lạy Phậ

 Được tu thân chánh pháp”

 Bố Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Xem biết tứ đại nầy

 Dường như rắn độc ác

 Chúng ấy vượt khỏi thân

 Kính lạy đại Đạo Sư”

 Kiến Thân Quá Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hiện tiền thấy thân lỗi

 Là đượcc mắt trí tuệ

 Chiếu rõ ba kiếp nầy

 Người trí y Phật huệ”

 Bất Lạc Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Những ai chẳng ưa thân

 Chẳng dựa ở pháp tướng

 Không mắc nơi kiết sử

 Chúng ấy lạy Điều Ngự”

 Ư Hữu Khởi Oán Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi hữu tướng oán thù

 Tu quán phá các hữu

 Phật tử học như vậy

 Sanh trí ngộ Bồ đề”

 Hoại Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi hữu thấy lỗi rồi

 Biết được diệt vô úy

 Phật tử siêng cầu đạo

 Được hưởng di sản cha”

 Khí Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tu học bỏ các hữu

 Thích ở đại Niết bàn

 Tâm định lìa kiết sử

 Tôi lạy đại Đạo Sư”

 Đoạn Hầu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Dứt trừ gốc rễ hữu

 Chiếu suốt cõi Đại Thiên

 Các con của Thế Tôn

 Sở học đều thông lợi”

 Độ Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đã qua khỏi biển hữu

 Cứu tế kẻ cô độc

 Ở trong ba cõi nầy

 Chúng ấy chẳng tại số”

 Phá Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật tử người hành đạo

 Phá được hết tam hữu

 Họ đã cúng dường Phật

 Vì giáo hóa chúng sanh”

 Ư Hữu Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Giải thoát được dòng hữu

 Cứu cánh trụ hậu tế

 Đại Hùng xuất thế gian

 Kính lạy đấng đoạn hữu”

 Diệt Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Diệt trừ gốc rễ hữu

 Khỏi hữu đến bờ kia

 Đã đoạn nơi hậu thế

 Thế gian không bằng Phật”

 Trụ Hậu Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai trụ hậu tế

 Tịch diệt đến bỉ ngạn

 Nhứt thiết trí độ hầu

 Giác ngộ người chưa ngộ”

 Ư Hữu Trụ Hậu Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật trụ nơi hậu tế

 Nói rõ nhơn ba hữu

 Chẳng thấy có kiết sở

 Sau được chẳng sanh hữu”

 Đắc Diệt Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Biết hữu không tịch rồi

 Mở được nhơn ba hữu

 Tinh tấn chẳng khiếp nhược

 Tôi lạy đấng bình đẳng”

 Độ Hữu Đáo Bỉ Ngạn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Khỏi hữu đến bờ kia

 Nhổ trừ nguồn gốc hữu

 Cứu độ các quần sanh

 Đạo Sư thương tất cả”

 Ư Thọ Vô Não Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi thọ không cống cao

 Không tư cũng không lự

 Thiền sự đều hiểu biết

 Xem thọ như bóng nước”

 Giải Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai biết các thọ

 Bổn Lai không tự tánh

 Chỉ phàm phu chấp trước

 Như mộng thọ dục lạc”

 Quán Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Có trí quán các thọ

 Hay được nói thiện đạo

 Chẳng sanh thọ vị lai

 Như vậy thấy Đạo Sư”

 Ly Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Năng thọ và sở thọ

 Phật thấy không tự tánh

 Liền nói cho chúng sanh

 Câu thậm thâm khó biết”

 Quyết Định Tri Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Các thọ chỉ thế đế

 Trong nhứt nghĩa không có

 Như Lai nói chơn thiệt

 Trừ dứt nghi thế gian”

 Thiện Giải Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn khéo biết thọ

 Dường mây trong hư không

 Ai mê người vô trí

 Riêng có Phật thiệt hiểu”

 Thông Đạt Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai đạt các thọ

 Hiểu thọ đến bờ kia

 Biết thọ không ngã sở

 Thuyết pháp là tối thượng”

 Độ Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn lâu đã khỏi

 Biển ba thọ khó qua

 Bỏ rời bùn lầy xấu

 Phật trí hiện vô thượng”

 Đoạn Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đạo Sư nơi các thọ

 Biết rõ xuất thế gian

 Lìa khỏi bùn ô nhiễm

 Chẳng trước chấp các hữu”

 Tư Thọ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai niệm các thọ

 Do thọ mà đời khổ

 Chúng sanh phiền não trói

 Phật trí chơn thiệt tánh”

 Giải Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật tâm phục phiền não

 Cũng hàng các ma oán

 Y chơn không bị phá

 Nên Phật hiệu Mâu Ni”

 Thức Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật biết rõ tâm tưởng

 Như nhà ảo thuật giỏi

 Thuật ra các thứ hình

 Nên Phật hiện Ứng Cúng”

 Tâm Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại Hùng đã tu hành

 Dứt được tâm sở duyên

 Ức kiếp a tăng kỳ

 Tâm tánh bất khả đắc”

 Nhiếp Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tháo động khó điều phục

 Không thể mà ở hang

 Phật đoạn tâm tốc tật

 Nên được thọ cúng dường”

 Giảng Trạch Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật đã giảng trạch tâm

 Chúng sanh bị tâm trói

 Phật biết được chơn thiệt

 Như ảo sư dạy con”

 Tu Tâm Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Sở hành tâm cảnh giới

 Đạo Sư quyết định thấy

 Như mộng thọ ngũ dục

 Làm mê kẻ ngu si”

 Tâm Tự Tại Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Điều phục tác nghiệp rồi

 Tâm không phân biệt sự

 Như Lai thấy tâm tướng”

 Tâm Dũng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nói rằng người tâm dũng

 Hay phá chúng ma quân

 Người dùng tâm thấy tâm

 Quán tâm chẳng mỏi mệt”

 Kiến Lập Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai quán chúng sanh

 Người kiến lập nơi pháp

 Dùng tâm biết được tâm

 Họ là chơn Phật tử”

 Định Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Những người phục được tâm

 Họ hay hành tịch diệt

 Người ấy lìa trói buộc

 Chẳng bị ma làm não”

 Nhu Nhuyến Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tâm dũng kiện nhu nhuyến

 Điều phục các chúng sanh

 Những người ưa Phật pháp

 Chẳng chấp trước dục lạc”

 Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thiện tâm thích thanh tịnh

 Suy gẫm mà tác nghiệp

 Nghe Phật Chánh pháp rồi

 Không còn nghi nghĩa sâu”

 Trụ Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người tâm xu hướng pháp

 Rất thích chẳng lui mất

 Họ là chơn Phật tử

 Đã đến chỉ điều phục”

 Tư Duy Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tư duy nơi pháp giới

 Cảnh giới nơi cảnh một

 Nhứt pháp giới thanh tịnh

 Là chỗ học của Phật”

 Pháp Giới Kiến Lập Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Pháp giới được kiến lập

 Là tâm đại từ bi

 Trụ được trong nhứt tướng

 Họ là chơn Phật tử”

 Pháp Giới Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn nói pháp giới

 Đó là các Phật độ

 Đại sĩ chỗ sở hành

 Trí ấy bất tư nghì”

 Pháp Giới Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Pháp giới chỗ xuất sanh

 Trí ấy khó nghĩ bàn

 Chẳng nghi Phật pháp sâu

 Cũng biết các căn tánh”

 Nhập Pháp Giải Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người nhập thâm pháp giải

 Hiểu pháp không gì bằng

 Trí lực bất tư nghì

 Cũng được các điều nguyện”

 Pháp Giới Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đã được pháp vô úy

 Là trụ chỗ an ổn

 Có được sức biện tài

 Không ai sánh bằng được”

 Thiện Giải Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai hiểu pháp giới

 Cũng đạt nhứt thiết trí

 Thị hiện tướng pháp giới

 Như am la trong tay”

 Trụ Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn trụ pháp giới

 Thấy pháp chơn thiệt tánh

 Chẳng y cũng chẳng ly

 Chẳng thủ cũng chẳng xả”

 Pháp Giới Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai hành pháp giới

 Tịch tĩnh như hư không

 Cảnh giới Đại Mâu Ni

 Kính lạy từ bi phụ”

 Quy Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Theo nhiều thứ pháp môn

 Thế Tôn nói pháp giải

 Trong các pháp môn ấy

 Không tâm cũng không sắc”

 Pháp Giải Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn nói tinh tấn

 Biết được nơi pháp giải

 Nhơn vì tu tinh tấn

 Giác trí đến bờ kia”

 Pháp Giới Sung Mãn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại từ dùng chánh pháp

 No đầy các thế gian

 Người biết được pháp giới

 Thì được trụ Bồ đề”

 Triệt Pháp Giới Thiên Tử nói kệ tán thán;

 “Thế Tôn suốt thâm pháp

 Nên hay quán thế gian

 Biết rõ pháp giới rồi

 Tôi lạy Thiên Nhân Sư”

 Trụ Trí Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Xứ ấy trên tất cả

 Trí Như Lai chứng được

 Pháp giới và mười phương

 Chỗ đi của Đạo Sư”

 Trụ Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Pháp giới là trụ xứ

 Đường được đi của trí

 Trọn tất cả các pháp

 Đều hiểu là một tướng”

 Tri Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn biết pháp giới

 Đã làm một tướng tu

 Chúng sanh các dục tánh

 Phật cũng đều biết rõ”

 Xuất Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Lấy được Nhất thiết trí

 Gọi là hàng Phật tử

 Ở chỗ pháp giới nầy

 Chỉ trí biết được thôi”

 Học Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người tu tập pháp giới

 An trụ trong Bồ đề

 Thấu được chỗ tự nhiên

 Mau thành Phật Như Lai”

 Phi Xứ Học Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người được thấy phi xứ

 Hay thich Như Lai giáo

 Ngàn ức chúng ma quân

 Chẳng mê hoặc được họ”

 Tri Phi Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thấy biết được phi xứ

 Người trí được mừng vui

 Chúng tôi tu chánh giác

 Ức ma chẳng động được”

 Thâm Mật Xử thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Khéo học chỗ thâm trí

 An trụ trong chánh pháp

 Cưỡi được ma Ba Tuần

 Như xe đóng ngựa thuần”

 Thiện Phi Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phi xứ thiện pháp giới

 Tập học nơi nhứt tướng

 Nếu ma mà não được

 Phật nói không hề có”

 Trụ Xứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thị xứ và phi xứ

 Chỉ bày người ngu si

 Như Lai tự giác rồi

 Lời nói dạy chúng sanh”

 Thiện Thủ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nhơn ấy lấy được sự

 Và tác nghiệp thuở xưa

 Chỗ nhơn ấy tu nghiệp

 Thế Tôn đều biết rõ”

 Xảo Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tham dục và khuể si

 Phật cũng biết nghiệp nhơn

 Là nhơn là nghiệp ấy

 Như Lai đều biết rõ”

 Tri Đương Lai Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Biết đời đương lai ấy

 Chúng sanh sở tác nghiệp

 Nhơn ấy sở tác nghiệp

 Xứ ấy Phật biết rõ”

 Tư Hiện Tại Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Khắp đến mười phương cõi

 Chúng sanh nghiệp và nhơn

 Xứ và nhơn nghiệp sự

 Đạo Sư đều biết rõ”

 Lực Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hoặc nghiệp hoặc là nhơn

 Xứ sở và xuất sanh

 Như Lai đều biết rõ

 Nên hiểu Thiên Nhân Sư”

 Lạc Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nhơn nghiệp và xứ sở

 Trong quả báo ba cõi

 Kia có sự sở tác

 Như Lai đều biết rõ”

 Lực Chư Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nhơn nghiệp sở tác sự

 Báo nhơn và nhơn duyên

 Xứ sở tánh tự ly

 Là chỗ Phật không có”

 Lực Cát Tường Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nhơn nhiệp sở tác sự

 Xứ nhơn duyên thế đế

 Quả báo được thọ dụng

 Phật biết nó đều không”

 Lục Duyệt thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nhơn nghiệp sở tác sự

 Chỗ nhơn duyên tục đế

 Phật tự biết rõ rồi

 Nói nó không tự tánh”

 Lực Du Hí Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nhơn duyên sở tác sự

 Xứ nhơn duyên thế đế

 Chẳng do tự tha sanh

 Phật biết từ duyên khởi”

 Lực Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu những nhơn duyên nghiệp

 Và quả báo chỉ được

 Thể tánh nó đều không

 Phật nói như sư tử”

 Tùy Thuận Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu dùng nghiệp nhơn duyên

 Tăng trưởng các quả báo

 Đấng Lượng Túc biết rõ

 Vì thế Phật vô thượng”

 Thuận Hành Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tu tập pháp giới ấy

 Tạo tác những nghiệp ấy

 Sẽ lại được quả ấy

 Phật nhãn thấy biết rõ”

 Lực Khởi Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tu tập pháp giới ấy

 Thành tựu tánh như vậy

 Phật biết các chúng sanh

 Như nhìn năm ngón tay”

 Lực Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tu tập pháp giới ấy

 Lại gặp bạn như vậy

 Thân cận nhau như vậy

 Thắng trượng phu biết rõ”

 Lực Gia Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Gia trì nói pháp giới

 Đạo Sư biết rõ cả

 Thân cận nơi các bạn

 Thế Tôn đều soi thấy”

 Quyết Định Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Giới ấy yếu kỳ ấy

 Bạn ấy tương ưng ấy

 Phật đều quyết định biết

 Nên trừ được nghi hoặc”

 Chánh Định Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Giới ấy tương tục ấy

 Tùy chỉ ở thế gian

 Chỉ làm và chỉ được

 Thắng Nhơn đều biết rõ”

 Học Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Ở trong các giới ấy

 Đạo Sư trí biết rõ

 Trí ấy thể tánh không

 Thắng trí mới nói vậy”

 Thừa Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tu tập pháp giới ấy

 Tùy thời cơ ở đời

 Phật đều biết như thiệt

 Nên hiệu Vô Tỷ Thân”

 Tùy Thuận Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tu tập pháp giới ấy

 Tùy chỗ được công đức

 Y nhơn và quả báo

 Phật đều biết không dư”

 Cộng Giới Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tùy chỗ tu pháp giới

 Tùy đạo kia được hướng

 Phật đều biết không thừa

 Nên được người trí kính”

 Trí Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tùy pháp giới tu tập

 Tùy đạo ấy được hướng

 Phật biết chúng sanh hành

 Nên hiệu đấng học trí”

 Hành Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chánh định và tà định

 Cùng bất định chúng sanh

 Ở trong ba khối này

 Phật quyết định biết được”

 Thừa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu chánh định chúng sanh

 Người kham đến Niết bàn

 Phật là mặt nhựt sáng

 Soi đời trí vô ngại”

 Giải Thoát Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu có những chúng sanh

 Trụ nơi khối bất định

 Đọa trong các ác đạo

 Phật cũng dạy Niết bàn”

 Lực Kỳ Hội Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật ấy chỉ giả danh

 Lực trí cũng như vậy

 Và tứ vô úy thảy

 Chỉ có nghe ngôn thuyết”

 Kiến Thiệt Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Không Phật không Phật pháp

 Cũng không khối trí khác

 Hiển thị nghĩa đệ nhứt

 Như Lai biết như thiệt”

 Lực Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Trụ nơi sức Phật pháp

 Nhơn đây được vô úy

 Tự tại tùy sở dục

 Đều là hàng Phật tử”

 Pháp Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế đế và chơn đế

 Hiển thị hai đế nầy

 Ở trong chơn đế ấy

 Ngôn thuyết bất khả đắc”

 Trí Tôn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Pháp ngôn thuyết đều khác

 Pháp tướng cũng sai khác

 Ngôn thuyết ấy vô tướng

 Phật biết pháp tướng ấy”

 Hành Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phi xứ chúng bất định

 Hoặc hướng đến dị đạo

 Tà định tất cả xứ

 Mâu Ni đều biết rõ”

 Tín Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tu tập nơi giới ấy

 Như khởi tâm tin ưa

 Thấy tham cho là sạch

 Mâu Ni đều biết rõ”

 Bất Tịnh Thừa Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chẳng thiệt vọng phân biệt

 Tăng trưởng tham dục giới

 Tin thì đi đạo ấy

 Mâu Ni biết như thiệt”

 Từ Thừa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chẳng thiệt vọng phân biệt

 Tăng trưởng sân khuể giới

 Tin thì đi đường ấy

 Mâu Ni biết như thiệt”

 Thừa Nhơn Duyên Đạo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chẳng thiệt vọng phân biệt

 Tăng trưởng ngu si giới

 Tin thì đi đường ấy

 Mâu Ni biết như thiệt”

 Thùa Xả Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Có người sợ chẳng sống

 Tăng trưởng lòng tật đố

 Tin thì tập làm theo

 Mâu Ni biết như thiệt”

 Tập Cận Thiên tri Thức Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Gần bạn tốt bạn xấu

 Trở lại tăng tịnh tín

 Hoặc lại tăng ác nghiệp

 Mâu Ni biết như thiệt”

 Thức Kiên cố Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Lưu chuyển trong thế gian

 Tùy giải được tu tập

 Tùy thuận tin theo đó

 Phật biết rõ không dư”

 Hành Kiên cố Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Lưu chuyển nơi sanh tử

 Tu tập hạnh như vậy

 Tùy thuận tin nơi ấy

 Phật biết rõ không dư”

 Tín Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu có những chúng sanh

 Tùy giới được tu tập

 Phật đều biết rõ cả

 Nên hiểu Trí Vô Ngại”

 Căn Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật biết rõ các căn

 Tùy theo phương tiện khởi

 Phan duyên và cảnh giới

 Tùy chỗ nhập như sanh”

 Thừa Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thân bị khổ bức bách

 Do tham trước khát ái

 Đoạn diệt những khát ái

 Chỉ Phật trí hơn cả”

 Căn Cảnh Giải Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Dạy chúng sanh hạ căn

 Xa lìa nơi sắc ái

 Dạy lợi căn quán sát

 Là lời dạy của Phật”

 Căn Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hạ căn trụ không nhàn

 Diệt được các tham dục

 Chánh quán nơi khát ái

 Lưỡng Túc Tôn biết rõ”

 Căn Quyết Định Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi ái dục khởi trước

 Phật quán vô sở đắc

 Tri vô tri đều diệt

 Nên gọi là thắng căn”

 Bất Ly Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Xa lìa chẳng giận hờn

 Là lìa đối trị sân

 Là hạ căn sở hành

 Phật biết chúng sanh dục”

 Tín Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hành từ trừ sân khuể

 Hay khởi trí chúng sanh

 Họ diệt được sân khuể

 Thế Tôn đều biết rõ”

 Cầu Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chẳng sân không lỗi ác

 Hành từ tánh tịch diệt

 Tịnh uế bất khả đắc

 Nên hiệu Thiên Nhơn Sư”

 Căn Thuận Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hành nơi tà phân biệt

 Vì người nói tà hạnh

 Mê nặng không phương tiện

 Phật thấy nên giải thoát”

 Trí Khởi Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tham sân si phiền não

 Thủ trước nơi sự việc

 Trái nó thì được trí

 Vô Thượng Sĩ biết rõ”

 Ly Trí Ái Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tham sân và ngu si

 Cùng cảnh sự sáng tối

 Tánh nó bất khả đắc

 Đấng Lưỡng Túc biết rõ”

 Trì Oai Đức Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chúng sanh chỗ được trí

 Tùy được trí nhiều ít

 Theo đó thành trí khí

 Đức Như Lai biết rõ”

 Cầu Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Dùng trí biết nơi trí

 Xa lìa các phiền não

 Thiên Nhơn Sư biết rõ

 Nên tôi cúi đầu lạy”

 Nhứt Hướng Lạc Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Quốc độ và thời tiết

 Quan sát pháp phương tiện

 Phiền não uế và tịnh

 Phật biết nó đều không”

 Trí Tràng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chúng sanh căn dục tín

 Thượng trung hạ sai biệt

 Phược giải và trí huệ

 Đều thấy vô giác tri”

 Căn Tràng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Các căn thượng trung hạ

 Phiền não trí và thọ

 Điều phục chẳng điều phục

 Phật nói đều vô tướng”

 Tu Căn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thiền giải thoát phiền não

 Chánh thọ tam ma đề

 Khởi thanh tịnh chúng sanh

 Như Lai đều biết rõ”

 Lực Tốc Tật Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vì được thiền tịch diệt

 Nơi các pháp tự tánh

 Thảy đều biết rõ được

 Nên hiệu Nhứt Thiết trí”

 Lục Khải Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu pháp và tự tánh

 Nói được nơi pháp nầy

 Được như thiệt chánh thọ

 Thì chẳng trước ba cõi”

 Lạc Thực Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phiền não tà phân biệt

 Phát sanh ra bốn thứ

 Biết được nghiệp chỗ sanh

 Nên hiệu đấng Vô Tỉ “

 Tri Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Biết được pháp thanh tịnh

 Đối trị các phiền não

 Hay tuyên nói nơi nghiệp

 Nên hiệu Phật Vô Tỉ “

 Lực Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi thiền giải thoát khởi

 Tam ma đề chánh thọ

 Phiền não và thanh tịnh

 Phật đều nói hư giả “

 Lực Sanh Khởi Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thiền giải thoát thanh tịnh

 Tam muội và chánh thọ

 Từ bất phóng dật sanh

 Nơi đây Phật biết rõ “

 Lực Tăng Trưởng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại hùng ở trong đây

 Được nơi thiền khắp chuyển

 Biết nhập xả vô ngại

 Như gió thổi hư không “

 Tri Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi vô số ức kiếp

 Ở nơi trong các cõi

 Chẳng bị lỗi ô nhiễm

 Nên hiệu Thắng Trượng Phu “

 Trụ Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi vô số ức Phật

 Đã từng tu cúng dường

 Vì cầu đạo vô thượng

 Do đó tôi quy y “

 Kiến Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Từng ở đời quá khứ

 Nhiều thứ cúng dường Phật

 Nơi các thứ biện tài

 Thế Tôn đều được cả “

 Tiền Tế Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Xưa lưu chuyển thế gian

 Như pháp học như hành

 Từng thấy vô lượng Phật

 Nên sâu hiểu được Pháp “

 Học Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chỗ chư Phật Pháp Vương

 Đại Hùng xưa tu hành

 Ở bên Phật học rồi

 Nên lạy đấng Biến Tri “

 Bổn Phương Tiện Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi vô lượng ức kiếp

 Vô biên chư Phật hành

 Tu hành thắng tinh tấn

 Vì cầu Phật trí vậy “

 Bổn Phương Tiện Quyết Định Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tất cả pháp quyết định

 Nhiều ức kiếp quan sát

 Tất cả pháp không nhập

 Chỉ nói duyên hòa hiệp “

 Tư Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi vô lượng ức kiếp

 Đạo Sư từng tu hành

 Biết nơi xứ phi xứ

 Nên hiện Thế Gian Giải “

 Giảng Trạch Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Trụ nơi xứ phi xứ

 Quan sát nơi nghiệp nhơn

 Giới căn thiền giải thoát

 Phật đều biết rõ hết “

 Quan Sát Tiền Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Quá khứ từng quan sát

 Tăng trưởng sức trí huệ

 Thập Lực đại hùng mãnh

 Dùng trí quán thế gian”

 Tiền Tế Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại Hùng bổn tu hành

 Biết tất cả chúng sanh

 Tịnh hành bất tịnh hành

 Nên trị được chúng sanh “

 Quan Sát Tiền Tế Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Trước quán nơi chúng sanh

 Quá khứ chỗ sở hành

 Tin ưa và cùng giới

 Rồi sau trị chúng sanh “

 Tín Lực Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nay tôi tin Như Lai

 Bất khả tư nghị kiếp

 Quan sát bổn sở hành

 Tâm đều vô sở trước”

 Trí Tín Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi vô số ức kiếp

 Suy Phật xưa sở hành

 Không một ai có thể

 Lường công đức Như Lai “

 Quán Hậu Tế Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai dùng Phật nhãn

 Quán chúng sanh mười phương

 Sơ sanh và già chết

 Nhiều thứ nghiệp tương ưng “

 Học Hậu Tế Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu nhơn và với nghiệp

 Tùy xu hướng Phật đạo

 Mâu Ni đều biết hết

 Nên hiệu Nhứt thiết trí “

 Thức Sanh Tử Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu chúng sanh dùng giới

 Huân tập tạo các nghiệp

 Chúng sanh và nghiệp tập

 Phật biết rõ vô giác “

 Trí Sanh Tử Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Gần bằng hữu như vậy

 Gây tạo nghiệp như vậy

 Xu hướng đạo như vậy

 Mâu Ni đều biết rõ “

 Sở Tu Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Biết được nơi sở tu

 Tùy theo chỗ tác nghiệp

 Tác nghiệp như vậy rồi

 Như Lai đều biết rõ “

 Sự Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nương nơi sự như vậy

 Tạo các nghiệp như vậy

 Phật đều biết được hết

 Đều là cảnh giới Phật “

 Tri Sự Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tùy nơi sự chấp trước

 Có được chỗ tạo tác

 Vì Phật biết rõ các căn

 Nên biết rõ nghiệp ấy “

 Trí Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hoặc trí hoặc cảnh sự

 Phật biết nó vọng tưởng

 Tùy nó như chấp trước

 Phật cũng biết không dư “

 Tu Tác Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tùy chấp trước tạo nghiệp

 Do nơi phiền não vậy

 Phật đều biết rõ được nó

 Nên được thế gian quy “

 Thú Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tùy thú như tạo nghiệp

 Tùy nghiệp được quả ấy

 Tùy sở duyên tác nghiệp

 Phật nhãn đều biết rõ “

 Phan Duyên Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Biết được nơi sở duyên

 Tùy duyên nghiệp thành thục

 Nơi các thú thọ báo

 Phật đều biết không mất “

 Tập Khí Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Biết ác nghiệp tập khí

 Thiện nghiệp cũng như vậy

 Biết quá khứ sở hành

 Chúng sanh đến trong thú”

 Nghiệp Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Biết được ba thứ nghiệp

 Hiện vị và quá khứ

 Chúng sanh ở trong thú

 Trong ấy phàm phu mê “

 Báo Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Làm ít được báo nhiều

 Làm nhiều được báo ít

 Và biết nhiều í thảy

 Ngoại đạo mê trong đó “

 Học Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Biết nơi nghiệp thiện báo

 Cũng biết nghiệp sanh báo

 Và biết nghiệp hậu báo

 Phật nhãn đều biết rõ “

 Tri Hiện Pháp Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hoặc hiện đời tác nghiệp

 Hiện tại được thọ báo

 Phật đều biết rõ ràng

 Phàm phu chẳng hiểu được “

 Tri Sanh Báo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hoặc tác nghiệp hiện tại

 Đời kế được thọ báo

 Phật đều biết rõ ràng

 Phàm phu chẳng hiểu được “

 Tri Hậu Báo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hoặc nghiệp nhiều ức kiếp

 Rồi sau được thọ báo

 Hoặc còn quá xa hơn

 Như Lai đều biết rõ “

 Tri Nghiệp Bất Thục Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hoặc nghiệp được thọ tạo tác

 Nghiệp duyên ấy chưa thục

 Chưa được thọ quả báo

 Như Lai đều biết rõ “

 Quán Nghiệp Vị Thục Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như Lai khéo quán nghiệp

 Hoặc lúc nghiệp tương ưng

 Sanh nơi các chúng sanh

 Thảy đều hay khéo nói “

 Thiện Tri Nghiệp Thục Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nghiệp ấy hoặc thành thục

 Hay thọ báo đương lai

 Phật đều biết như thiệt

 Cũng biết trí ấy không “

 Nghiệp Thục Quyết Định Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nhứt thiết trí rõ thấu

 Nghiệp khinh và nghiệp trọng

 Biết được chúng sanh dục

 Nên được làm Thế Tôn “

 Tri Nghiệp Khinh Trọng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chúng sanh đến ác đạo

 Theo nghiệp thấy như vậy

 Nghiệp ấy hoặc khinh trọng

 Người trí đều biết rõ “

 Tri Chúng Sanh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thấy chúng sanh sở hành

 Và những nghiệp khinh trọng

 Hùng mãnh tùy thuận biết

 Ngoại đạo chẳng biết được “

 Quán Chúng Sanh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Quán nơi chúng sanh hành

 Tuyên nói nơi nghiệp báo

 Như cả nước sông Hằng

 Ném muối chừng một lượng “

 Học Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hoặc thọ nơi tu nghiệp

 Phật nói nghiệp cứu cánh

 Cũng báo học vô học

 Thắng Tiên đã tuyên nói “

 Lạc Phật Trí Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật nhãn chỗ thấy biết

 Ngu trí trong ba cõi

 Tùy nghiệp thọ được báo

 Tôi đảnh lễ Phật trí “

 Thuyết Nghiệp Tận Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chỗ sanh tử chúng sanh

 Thế Tôn đại Đạo Sư

 Đều biết rõ không dư

 Nên lạy trí vô úy “

 Vô Sở Đắc Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hoặc nghiệp và sanh tử

 Chỗ chúng sanh riêng đến

 Báo ấy như cảnh mộng

 Lưỡng Túc Tôn đều biết “

 Cầu Phiền Não Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tham dục sân ngu si

 Lưỡng Túc Tôn biết hết

 Dường người mơ khát nước

 Mơ uống nước mát trong “

 Ly Phân Biệt Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Từ nơi phân biệt sanh

 Tham dục sân ngu si

 Như chơi đùa trong mộng

 Quy mạng đấng Thắng Thuyết “

 Diệt Phân Biệt Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu diệt được phân biệt

 Thì gọi hết phiền não

 Như mộng thấy mây tan

 Thế Tôn hiển hiện đấy “

 Quan Sát Lậu Tận Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như mộng thấy trời mưa

 Khởi lậu cũng như vậy

 Đại Hùng hay hiển thị

 Nhơn duyên phát khởi lậu”

 Quan Sát Mộng Tận Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như mộng thấy trời mưa

 Khởi lậu cũng như vậy

 Đại Hùng hay hiển thị

 Phàm phu mê sanh lậu”

 Như Tự Tánh Tri Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như mẹ mộng sanh con

 Sanh rồi con lại chết

 Sanh mừng cũng sanh buồn

 Phật thấy đời cũng vậy”

 Tư Lương Mộng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như mộng thấy chặt đầu

 Hết lậu cũng như vậy

 Tự hiểu cũng dạy người

 Tôi lạy đại Đạo Sư”

 Tu Tập Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thấy pháp hay hiểu rõ

 Như mộng gặp sự mến

 Xa lìa nó chẳng thiệt

 Như vậy vui thế gian”

 Trí Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nghe nơi pháp Như Lai

 Lấy pháp không tự vui

 Như trong mộng nói mộng

 Như vậy hiểu thế gian”

 Hoan Hỉ Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người thiền định hay khiến

 Trời Người thế gian mừng

 Quan sát nơi các thú

 Dường như tượng trong gương”

 Quyết Định Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nghe nơi pháp Như Lai

 Như tiếng đờn không hầu

 Độ Trời Người nghi hối

 Nên tôi lạy Pháp Vương”

 Ảo Hỉ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như người làm ảo thuật

 Mê hoặc các kẻ ngu

 Người trí trọn chẳng mê

 Vì biết ảo chẳng thiệt”

 Trừ Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Quán tất cả thế gian

 Như trong mộng làm ảo

 Trong ấy tôi không nghi

 Do nghe Phật pháp vậy”

 Học Ảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như ảo sư làm ảo

 Từ nơi ảo chẳng mê

 Vì biết ảo hư giả

 Phật thấy đời cũng vậy”

 Quán Vọng Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vọng tưởng sanh thế gian

 Đại Đạo Sư đều biết

 Như tinh tấn niệm Phật

 Trong mộng liền thấy Phật”

 Diệt vọng Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chẳng phải sự sanh dục

 Đều do vọng tưởng khởi

 Chẳng thiệt vọng khởi dục

 Thế Tôn biết như thiệt “

 Thức Giải Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như tiếng vang hang sâu

 Vang ấy không có thiệt

 Vì thế chẳng chấp trước

 Quán thế gian như vậy “

 Thuyết Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tiếng ấy không có thiệt

 Mà trong ấy lắng nghe

 Phật tuyên nói pháp ấy

 Cứu vớt các phàm ngu “

 Như Thuyết Hành Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Ở trong pháp biệt nghĩa

 Chúng sanh vọng lấy khác

 Người ta hành biết pháp

 Trong ấy trừ nghi hoặc”

 Thuận Nghĩa Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu nghĩa và pháp thiệt

 Không có ai biết được

 Không nói cũng không chứng

 Mâu Ni nói thuyết ấy “

 Pháp Giả Danh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu nghĩa và pháp thiệt

 Không có ai biết đưọc

 Không nói cũng không chứng

 Mâu Ni nói thuyết ấy”

 Pháp Giả Danh Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phiền não cấu lậu tập

 Đều tưởng vọng phân biệt

 Uế ô và thanh tịnh

 Chỉ giả danh ngôn thuyết “

 Phân Biệt Thiện Xảo Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tất cả chỉ danh tự

 Gọi phiền não lậu thảy

 Uế ô và thanh tịnh

 Là lời dạy của Phật “

 Vô Y Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi ba cõi chẳng trước

 Tâm ấy như hư không

 Lìa ác thiệt phước điền

 Tôi lạy tâm tịch diệt “

 Bất Hạ Liệt Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chẳng sắc chẳng không sắc

 Chẳng dục chẳng Niết Bàn

 Phật tâm vô sở y

 Nó như là hư không “

 Vô Dục Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Lìa nơi dục giới ái

 Sắc vô sắc cũng lìa

 Giải thoát nơi tham si

 Đảnh Lễ đấng Ái Tận “

 Viễn Ly Ái Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Ở trong có không có

 Phật dứt hẳn xa lìa

 Chẳng trước chấp ba cõi

 Đảnh lễ đấng Tự Tại”

 Chướng Ái Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chướng che nơi ba cõi

 Hành nơi trượng phu hành

 Hay giải thoát chúng sanh

 Quy mạng đấng Cứu Tế”

 Giải Thoát Khát Ái Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Lìa xa các kiết sử

 Sau đó hết sanh diệt

 Thân tâm đều thanh tịnh

 Đảnh lễ đấng Bình Đẳng”

 Tri Tự Tánh Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại Hùng hiểu tự tánh

 Biết trong pháp không sự

 Không phược cũng không giải

 Đảnh lễ đấng Kiến Thiệt”

 Xuất Ứ Nê Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Xa lìa bùn ái dục

 Cũng rời lìa các cõi

 Không thủ cũng không xả

 Đảnh lễ đấng Vô Sanh “

 Thổ Khí Tư Duyên Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vứt cấu và tư duyên

 Bỏ tội cũng xa ái

 Lìa bỏ các chướng ngại

 Quy mạng Đại Đạo Sư”

 Khí Dục Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vứt bỏ lợi bất lợi

 Vô trước hành quyết định

 Ra khỏi nơi lưới ma

 Đảnh lễ đấng Vô Trước”

 Lạc Lợi Ích Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Hoặc tự đạo tha đạo

 Người xa lìa não nhiệt

 Đại Hùng thấy đạo ấy

 Đảnh lễ Vô Ngại Kiến “

 Đắc Danh Xưng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tương ưng cùng Phật trí

 Người như thuyết như quán

 Họ trừ được phiền não

 Đảnh lễ Thế Gian Giải”

 Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Quyết định nơi các nghiệp

 Không ai đương đối được

 Sư Tử hống vô úy

 Biển trí rống cũng vậy”

 Nhứt Thiết Xứ Vô Sở Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Khéo độ tất cả xứ

 Xa lìa các tên độc

 Vô úy chẳng khiếp nhược

 Tôi lạy đấng Tối Thắng”

 Vô Sở Hí Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chẳng phải Trời Càn Thát

 Ma Vương cùng Phạm Vương

 Có thể nạn hỏi được

 Nên Phật như sư tử”

 Sư tử Du Bộ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật nơi pháp vô úy

 Vì hiểu rõ các pháp

 Vô ngại nên vô trước

 Không ai nạn hỏi được”

 Vô Bố Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Như sư tử ở rừng

 Không hề có kinh sợ

 Dẹp phục các cầm thú

 Giữa rừng rống lớn lên

 Thế Tôn rống như vậy

 Kinh bố các ngoại đạo

 Trời Rồng Càn Thát Bà

 Chẳng thấy ai đối địch”

 Nhứt Thiết Xứ Siêu Thắng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tất cả trong ba cõi

 Tất cả đều không có

 Ai địch nổi nơi Phật

 Vì thế tôi quy y”

 Sư Tử Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại trí thất tất cả

 Nơi các pháp vô úy

 Thế gian không ai bằng

 Tôi lạy đấng Vô Úy”

 Xứng Thuận Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tự biết là chánh giác

 Như pháp không nạn được

 Thế gian đều không có

 Ai có thể nạn được”

 Trì Tạng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật làm sư tử hống

 Mở bày các pháp tạng

 Ức Phạm Thiên nghe nói

 Đều phát tâm Bồ Đề”

 Thuận Oai Nghi Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chứng ấy được lợi lớn

 Người thuận Phật oai nghi

 Pháp tâm Bồ Đề rồi

 Quyết làm Thắng Đạo Sư”

 Thuận Lạc Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại chúng sanh thuở ấy

 Được nghe Phật pháp rồi

 Hay phát tâm Bồ Đề

 Quyết thành Diệu Trượng Phu”

 Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Được nghe Phật dạy rồi

 Thế gian không gì bằn

 Ngàn muôn ức chúng sanh

 Phát thắng Bồ đề tâm”

 Thanh Tịnh Lưu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nhơn Vương nơi đêm dài

 Khéo tu tập Phật học

 Nên thân Phật thanh tịnh

 Ba mươi hai nghiêm tướng”

 Vô Lậu Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vì Phật được vô lậu

 Mà làm sư tử hống

 Được núi thượng trí huệ

 Không ai nạn hỏi được”

 Thuận Chúng Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Trông ba cõi đều không

 Trời Người A Tu La

 Nói Phật lậu chẳng hết

 Nên Phật đủ thập lực”

 Xảo Tận Lậu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tất cả những lậu tận

 Phật đều hết không thừa

 Không ai vấn nạn được

 Nên Phật là cha tôi”

 Thường Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế gian chẳng thể có

 Ai nạn được Pháp Vương

 Rằng còn có phiền não

 Nên là cha tự tại”

 Tịch Diệt Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật đã dứt tham sân

 Ngu si và tập khí

 Cũng diệt ác nghiệp hành

 Tôi lạy đấng tịch diệt”

 Phương Tiện Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu dùng phương tiện quán

 Dứt hết các phiền não

 Phật trí đã đầy đủ

 Nên tôi đảnh lễ Phật”

 Phương Tiện Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đạo Sư chiếu thế gian

 Xảo huệ không cùng tận

 Nên dứt hết phiền não

 Cũng dứt hết tập khí “

 Tu Tịch Diệt Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vì dứt các phiền não

 Tập khí đều không thừa

 Do đó Phật đại trí

 Bất động vô sở úy”

 Quán Đạo Lý Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật dứt hết phiền não

 Và dứt các tập khí

 Chiếu sáng như đức Phật

 Thế gian không còn sánh”

 Đoạn Sử Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật dứt các tập khí

 Không có sự tanh hôi

 Nên Phật Nhứt thiết trí

 Huệ tối thắng trong trời”

 Trụ Biên Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nay Phật tối hậu thân

 Đã dứt nhơn duyên sanh

 Do vì hết các lậu

 Nên Phật được vô úy”

 Vô Lượng Trí Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại Hùng dứt chủng tử

 Đốt cháy mầm khổ não

 Khô rụi nhánh dây ưu

 Tôi lạy đấng ly não”

 Xuất Khanh Giản Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn Nhứt thiết trí

 Đã lìa hố vô minh

 Phật hành đã được tịnh

 Nên Phật được vô úy”

 Độ Hữu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đã độ biển sanh tử

 Đạo Sư việc làm xong

 Cũng bỏ nơi bờ kia

 Tự lợi được vô úy”

 Nhập Niết Bàn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật đã được tịch diệt

 Phá hết các phiền não

 Nhẫn đến chút tập khí

 Thế Tôn thảy đều không “

 Pháp Tràng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật dựng tràng chánh pháp

 Xô gãy tràng kiêu mạn

 Đại Hùng đã hiển thị

 Vô Lượng những pháp hạnh “

 Pháp Tánh Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tánh cùng những trí biết

 Mâu Ni đạt các pháp

 Bạn lành của quần sanh

 Tôi lạy biển Tối Thắng”

 Pháp Sung Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Khát ưa nơi Phật pháp

 Nên đuợc vô sở úy

 Các Phật tử vô trước

 Mà làm sư tử hống “

 Cầu Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vì cầu các pháp nên

 Phật tử được phát tâm

 Và thấy Phật vô úy

 Có trí cầu Bồ đề “

 Kháp Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vì khát ưa Phật pháp

 Nên nhiều ức chúng sanh

 Nghe Phật vô úy rồi

 Sâu pháp đại tinh tấn “

 Pháp Khởi Tinh Tấn nói kệ tán thán:

 “Thấy Phật nói pháp thắng

 Kiến lập nơi chánh pháp

 Vô úy bố thí rồi

 Phật tử cầu Bồ đề”

 Trì Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Pháp được Thế Tôn nói

 Thậm thâm khó thấy được

 Phật tử được nghe rồi

 Cầu Vô thượng Bồ đề “

 Vô Lẫn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thân mạng và của cải

 Phật tử không lẫn tiếc

 Nghe Phật sư tử hống

 Đều cầu diệu Bồ Đề”

 Vô Dị Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nghe Phật nói pháp rồi

 Tâm tư không có khác

 Ở chỗ Phật vô úy

 Cầu pháp giữ luật nghi “

 Vô Dị Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nghe Pháp Vương hống rồi

 Chẳng đến các dị lộ

 Xa rời nơi hai thừa

 Cầu Vô thượng Bồ đề “

 Cận Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thấy Phật sư tử hống

 Phật tử được nghe rồi

 Quyết được thắng Bồ Đề

 Sẽ thành thân Như Lai “

 Cận Biện Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Ở chỗ Phật Thế Tôn

 Được nghe biện tài rồi

 Trong diệu pháp Như Lai

 Rất sanh lòng mừng vui “

 Đắc Biện Tài Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Lúc Phật hống vô úy

 Nói pháp chẳng hủy được

 Lòng tin ưa quyết định

 Trọn không ý thối chuyển “

 Thường Hỉ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thập Lực hống vô úy

 Bao nhiêu các Phật tử

 Tất cả thời hoan hỷ

 Tầm thuận cầu Bồ Đề “

 Vô Khiếp Nhược Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thường mừng chẳng khiếp nhược

 Thế Tôn các Phật tử

 Ưa cầu thắng Bồ đề

 Vì được nghe lời Phật “

 Vô Ngại Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chúng ấy tìm Phật tâm

 Trọn chẳng có thối chuyển

 Tâm mừng vui vi diệu

 Vì nghe Phật khéo nói”

 Xảo Tri Vô Biên Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Do vì tu chánh pháp

 Khối pháp lành chẳng giảm

 Đạo Sư biết phi xứ

 Chẳng sanh lòng nhàm đủ”

 Xảo Thuyết Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Tu hành nếu pháp ác

 Mà chẳng thối giảm đó

 Thế Tôn biết phi xứ

 Nên Phật vô sở úy”

 Pháp Tánh Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Pháp ác thể tánh nó

 Sẽ ô uế pháp lành

 Nó chẳng ô nhiễm tâm

 Phật biết là phi xứ”

 Xảo Tương Ưng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Pháp ác và pháp lành

 Hai thứ khác chẳng hiệp

 Phật nói nơi nghĩa ấy

 Nên Phật là Thầy tôi “

 Xảo Tri Thiện Bất Thiện Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại Hùng đều biết hết

 Các pháp chẳng tạp tụ

 Vì vọng tưởng phân biệt

 Trong pháp lành mà thối”

 Như Thuyết Hành Mãn Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người hiện hành phiền não

 Trọn chẳng sanh pháp lành

 Vì chẳng sanh pháp lành

 Nên biết chắc thối giảm”

 Lạc Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu người ưa giải thoát

 Mà tu hành pháp ác

 Phật nói họ có chướng

 Nên Phật Nhứt thiết trí “

 Tịnh Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Người lòng ưa giải thoát

 Cần biết sự phiền não

 Đại Hùng nói pháp ấy

 Nên Phật đáng thọ cúng”

 Kiến Phiền Não Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đi ở trong phiền não

 Mà chẳng biết phiền não

 Họ chẳng biết chánh pháp

 Thiện Thệ nói như vậy

 Nếu nói làm việc ác

 Mà chẳng thối pháp lành

 Chẳng phải khí giải thoát

 Lời Lưỡng Túc Tôn nói “

 Điều Phục Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Lìa dục lìa ồn náo

 Cũng lìa sân si thảy

 Như pháp được Phật nói

 Phải nên tu như vậy

 Phiền não với pháp lành

 Ngu si chẳng biết rõ

 Phật chẳng phải thầy họ

 Đại Tiên nói như vậy “

 Cần Tu Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật nói pháp đối trị

 Để trừ phiền não vậy

 Y theo trừ hết lậu

 Không ai vấn nạn được “

 Hướng Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật nói pháp như vậy

 Vì để dứt phiền não

 Tu theo dứt hết hoặc

 Không ai nạn vấn được”

 Phương Tiện Tương Ưng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật là người thuyết pháp

 Vì các chúng Thanh Văn

 Tu hành theo được chúng

 Không ai nạn được Phật “

 Thú Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật nói pháp như vậy

 Vì muốn dứt phiền não

 Tu hành theo diệt hoặc

 Không ai nạn được Phật “

 Vô Úy Công Đức Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vì để dứt phiền não

 Phật nói bất tịnh quán

 Hành theo diệt hết hoặc

 Không ai nạn được Phật “

 Thiện Phát Tâm Tất Tu Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Từ tâm dứt sân khuể

 Tu từ dứt được hoặc

 Không ai nạn được Phật

 Thế Tôn được vô úy “

 Tịnh Mục Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật nói tu trí huệ

 Thì trừ diệt ngu si

 Nếu tu huệ chẳng diệt

 Không ai nạn được Phật “

 Diệt Giác Quán Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vì đối trị giác quán

 Phật nói pháp tức quán

 Tu theo dứt giác quán

 Không ai nạn được Phật “

 Tôn Trọng Vô Tướng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vì dứt trừ ngô ngã

 Phật nói không tịch diệt

 Hành theo diệt ngã chấp

 Không ai nạn được Phật “

 Tịnh Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thâm tâm tin thanh tịnh

 Tất cả phiền não hết

 Tu theo dứt phiền não

 Không ai nạn được Phật “

 Thâm Giải Tưởng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đối trị và bạn đảng

 Cầu tìm nơi phiền não

 Người vô úy nạn Phật

 Không bao giờ thấy có “

 Giải Dụng Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn chỉ danh dụng

 Thử bỉ tận bất tận

 Người vô úy vấn nạn

 Họ cũng chỉ giả danh”

 Điều Phục Thân Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Dùng trí khéo hiểu rồi

 Thân nghiệp được lưu hành

 Thế Tôn đều biết khắp

 Nên hiệu Nhứt thiết trí”

 Trí Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thân nghiệp rất thanh tịnh

 Đại Hùng đều không thừa

 Đấng thương xót quần sanh

 Tôi lạy Thế Gian Phụ”

 Thân Nghiệp Giảng Trạch Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Khéo giảng trạch thân nghiệp

 Thương xót các chúng sanh

 Chiếu thế mà tạo tác

 Nên hiệu Thắng Trượng Phu”

 Thiện Kiến Thân Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thân nghiệp được thanh tịnh

 Đạo Sư đều xem thấy

 Thương xót các quần sanh

 Nên hiệu Nhứt thiết trí”

 Thiện Quán Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Khéo quán đưọc thanh tịnh

 Thân nghiệp được tương ưng

 Vì thương xót quần sanh

 Thắng Trượng Phu du hành”

 Thành Tựu Ngữ Ngôn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đủ công đức cam mỹ

 Rời lìa lời dệt thô

 Trí huệ vây quanh nhau

 Như Lai thường diễn nói “

 Thời Ngữ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Y thời nghĩa tương ưng

 Xa lìa sự vô ích

 Lời Phật đều trung thực

 Chúng sanh vui thọ hành “

 Thành Tựu Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thương chúng sanh chẳng não

 Thành tương ưng chẳng trược

 Chẳng hư hoại nhơn quả

 Phật vốn nói như vậy “

 Bất Tương Vi Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nhẫn đến vì thân mạng

 Chưa từng có vọng ngữ

 Vì thế Phật công đức

 Nơi đời không chướng ngại “

 Thiệt Ngữ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật tu nhơn thiệt ngữ

 Vì thế đời chiêm ngưỡng

 Chí tâm ưa lắng nghe

 Để được Phật pháp vậy”

 Tùng Thiệt Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn do thiệt ngữ

 Lần đủ thành Bồ đề

 Các pháp chơn thiệt tánh

 Thế Tôn đều biết rõ “

 Thiệt Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi các pháp hữu vi

 Như tánh chơn thiệt thấy

 Thế Tôn đều biết rõ

 Các pháp chơn thiệt tướng “

 Giảng Trạch Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nơi mình và nơi người

 Biết thân khẩu ý nghiệp

 Bởi trí ấy thanh tịnh

 Nên hiệu Phật Vô Đẳng “

 Quan Sát Ý Nghiệp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Pháp Vương tâm ý nghiệp

 Bao nhiêu sự tư lương

 Thương nhớ nơi chúng sanh

 Nên tôi lạy Từ Phụ “

 Xảo Giác Quán Ý Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn chỗ tâm duyên

 Tâm ấy đều điều thuận

 Thương nhớ nơi chúng sanh

 Tôi lạy đấng thương đời “

 Xảo Phương Tiện Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chúng sanh tâm sở duyên

 Ý nghiệp chỗ khởi tác

 Các thứ trí huệ sanh

 Thế Tôn đều biết rõ “

 Giải Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Ý nghiệp là Phật địa

 Vì thương nhớ chúng sanh

 Phương tiện trí thanh tịnh

 Phật trí không thể tánh”

 Xảo Trí Quá Khứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật biết đời quá khứ

 Nếu người chỗ tạo nghiệp

 Giới nhẫn tấn định trí

 Phật đều biết rõ cả “

 Quan Sát Quá Khứ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Quan sát quá khứ hành

 Biết được nhiều ức Phật

 Chỗ sở hành quá khứ

 Vì cầu thắng Bồ đề”

 Bổn Hạnh Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nhớ biết sự bổn hành

 Ức kiếp a tăng kỳ

 Phật tâm vô sở trước

 Chỗ bổn hành của Phật”

 Quan Sát Bổn Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “A tăng kỳ ức Phật

 Đạo Sư đều từng học

 Xuất sanh tam muội lực

 Thành các thứ Phật pháp”

 Bổn Hành Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vô lượng a tăng kỳ

 Đạo Sư tam muội môn

 Chỗ chư Phật quá khứ

 Từng học cũng tu hành”

 Quan Sát Bổn Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Trong sanh tử nhiều lỗi

 Ứng cúng phi ứng cúng

 Quán rồi độ chúng sanh

 Độ thoát kẻ mù lòa “

 Yểm Quá Khứ Thế Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Kia đây ăn nuốt nhau

 Cũng từng vui đùa nhau

 Cùng giết hại lẫn nhau

 Thế Tôn đều biết rõ “

 Tri Vị Lai Cảnh Giới Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đạo Sư thuở vị lai

 Trí huệ được vô ngại

 Chúng sanh tin nghiệp báo

 Các loài Phật đều biết “

 Tùng Bổn Hàn Lai Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn nơi quá khứ

 Trí huệ không chướng ngại

 Thiện nghiệp tam ma đề

 Lìa loài biết các loài”

 Xảo Tri Vị Lai Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật nơi thuở vị lai

 Trí huệ không chướng ngại

 Chúng sanh chết và sanh

 Nghiệp báo đều biết rõ”

 Ly Hữu Pháp Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn vua ba cõi

 Thuyết thắng trong ba đời

 Phật trí thường vô ngại

 Khéo biết cảnh giới hữu”

 Dụng Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Chúng sanh chỗ nghiệp hành

 Và sự thọ quả báo

 Thứ ấy chỉ giả danh

 Thế Tôn nói như vậy”

 Quan Sát Hiện Tại Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn vua hiện tại

 Trí huệ trọn vô ngại

 Nơi vô số Phật độ

 Mâu Ni đều biết rõ”

 Hiện Tại Vô Úy Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn chánh quan sát

 Ba đời đều bình đẳng

 Cứu cánh vô sở hữu

 Mê hoặc trí phàm phu”

 Trí Vô Sở Trụ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đạo Sư thấy như vậy

 Ba đời vô sở trụ

 Bởi y nơi pháp tánh

 Nên các pháp vô sự”

 Giáo Tam Thế Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Quá khứ và vị lai

 Ấm sanh tất bại hoại

 Không sự không tự tánh

 Đạo Sư dạy như vậy”

 Ý Vô Thức Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn nói vô trước

 Thảy đều không bền chắc

 Như ảo như dương diệm

 Nói năng như tiếng vang”

 Tam Thế Tự Tại Phú Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn nơi tam thế

 Thường siêng thêm trí huệ

 Biết các hành như ảo

 Các căn vô sở trước”

 Dục Đáo Bỉ Ngạn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đại Hùng nơi đêm ấy

 Được chứng đại Bồ đề

 Thế Tôn tinh tấn dục

 Đến nay không thối giảm”

 Dục Tác Tinh Tấn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Đăng chỗ có dục

 Thường chẳng có thối giảm

 Các con của Thế Tôn

 Rất ưa tinh tấn dục”

 Kiến Lập Dục Tác Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn từ dục khởi

 Như hoa sen trong nước

 Chẳng bị đời ô nhiễm

 Như sen ở trong nước”

 Dục Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Dục và Thế Gian Phụ

 Hai ấy gọi pháp giới

 Chẳng hai không hai thể

 Thế Tôn thảy đều thấy”

 Tinh Tấn Sanh Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Do tinh tấn oai đức

 Chứng được đại Bồ đề

 Nơi pháp thị pháp phi

 Trọn chẳng bỏ tinh tấn”

 Niệm Cụ Túc Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật ở tất cả chỗ

 Phát tâm đều tùy thuận

 Nơi pháp thiện pháp ác

 Phật niệm chẳng tổn giảm”

 Nhiếp Tâm Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Phụ thường nhiếp tâm

 Biết hành nghiệp chúng sanh

 Theo chỗ họ tu hành

 Mà vì họ thuyết pháp”

 Kính Trọng Bát Nhã Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn biển trí huệ

 Biên tế bất khả đắc

 Dầu ức vô số kiếp

 Phật nói cũng chẳng hết”

 Học Giải Thoát Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Vô Đẳng Phật Thế Tôn

 Giải thoát chẳng tổn giảm

 Giải thoát và người thoát

 Phật tìm chẳng thể được”

 Hội Giải Thoát Trí Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn đấng giải thoát

 Tri kiến khắp giải thoát

 Hiểu chơn thiệt chẳng giảm

 Vì biết không tự tánh”

 Quan Sát Thân Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật nơi Phật Nhiên Đăng

 Thường tu hành chơn thiệt

 Ba nghiệp không lỗi lầm

 Nên hiệu là Như Lai”

 Thâm Hành Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Thế Tôn không lỗi lầm

 Chẳng như chúng sanh khác

 Biết các pháp tự tánh

 Phật tự tánh chẳng mê”

 Đại Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Phật nơi nhứt thiết chủng

 Tâm niệm chẳng mê hoặc

 Niệm ấy thường hiện tiền

 Ví như dầu đầy chén”

 Tâm Bất Tán Loạn Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nhẫn đến thời gian ngắn

 Tâm niệm chẳng tán loạn

 Phật được pháp bất cộng

 Chúng sanh đều chẳng biết”

 Thiện Giải Trí Huệ Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Nếu có tư lương xả

 Thiện Thệ không sự ấy

 Thế Tôn bất cộng pháp

 Đức ấy bất tư nghì”

 Siêu Nhứt Thiết Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Ở trong ba cõi nầy

 Biết tất cả pháp đó

 Tất cả không bằng Phật

 Nên hiệu Nan Hàng Phục”

 Kiên Trì Thiên Tử nói kệ tán thán:

 “Đấng Vô Thượng Kiên Cố

 Nơi pháp vô sở úy

 Bằng đồng tất cả Phật

 Giác ngộ kẻ chưa ngộ”.