1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Phẩm A Tu la Vương Thọ Ký Thứ Ba

 Bấy giờ đức Thế Tôn hiện thoại tướng. Do thoại tướng ấy nên A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa nghĩ rằng: Nay tôi cúng dường Phật trước nhứt.

 A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa cùng đồ chúng sáu mươi na do tha, quyến thuộc, phụ nữ cũng sáu mươi na do tha, đồng đem bửu châu vô giá và các vật quí trong biển dâng cúng đức Phật.

 A Tu La Vương ấy hóa làm sáu mươi na do tha xe thất bửu. Các bửu xa ấy lại hóa làm sáu mươi na do tha ngựa điều thuận, trên ngựa lại hóa lưới linh thất bửu để trang sức, chưn ngựa đeo linh xuyến bằng chơn kim, bờm và đuôi ngựa đều bao kết bằng thất bửu, dây cương bằng chơn kim, trên xe báu đều trang nghiêm với thất bửu, càng lọng đều bằng thất bửu. Các lọng thất bửu ấy ở trên hư không bay theo xe, dây linh treo trong lọng cũng bằng thất bửu, có lưới thất bửu giăng trùm lên trên lọng. Gió nhẹ thổi động xe ngựa và lọng thất bửu ấy phát ra tiếng vang vi diệu như trăm thứ nhạc do nhạc công giỏi đồng hòa tấu khiến ngưòi nghe vui vẻ, đoạt thị thính người, đoạt tâm ý người.

 Các xe ngựa thất bửu ấy ở trên không cách mặt đất sáu mươi do tuần, sau xe tấu âm nhạc, trên xe đều có A Tu La nữ trang sức rất đẹp. Các A Tu La nữ ấy, hoặc đứng vũ, hoặc ngồi vũ, hoặc xướng ca, hoặc thân động chuyển, hoặc rắc hương bột, hoặc rưới nước thơm, hoặc mưa các thứ hương mưa các thứ hoa mưa mạt vàng, hoặc rải hoa vàng hoa bạc hoa lưu ly hoa pha lê hoa xích chơn châu hoa mã não hoa xa cừ, hoặc cầm thất bửu rải, hoặc rải trang sức, tất cả đều để cúng dường đức Thế Tôn. Hoặc có A Tu La nữ rung động linh xuyến cho reo thành tiếng, hoặc đội vòng hoa thất bửu trang nghiêm với chơn kim, hoặc đội vòng hoa chơn kim trang nghiêm với thất bửu, hoặc cầm lưới chơn kim, hoặc cầm phan thất bửu,hoặc cầm lọng thất bửu, hoặc cầm tràng thất bửu, đều để cúng dường đức Thế Tôn.

 Lại có các A Tu la nữ chắp tay nói kệ tán thán rằng:

 Quy mạng Trượng Phu Điều Ngự Sư

 Quy mạng đấng Trượng Phu Tối Thắng

 Quy mạng Trượng Phu Lưỡng Túc Tôn

 Quy mạng Trượng Phu không ai sánh

 Quy mạng đấng soi sáng thế gian

 Quy mạng biển trí lớn tối thượng

 Quy mạng rừng đầy đủ công đức

 Quy mạng núi tối thắng vi diệu

 Quy mạng khối đầy đủ công đức

 Quy mạng người dứt sạch phiền não

 Quy mạng thầy tu các tịnh hạnh

 Quy mạng tịnh hạnh không đoạn tuyệt

 Quy mạng vô y không khiếp nhược

 Quy mạng không lười không tán điệu

 Quy mạng quyết định phát tinh tấn

 Quy mạng đấng quyết định đầy đủ.

 A Tu La Vương lại hóa làm sáu mươi na do tha màn trướng thất bửu vi diệu rất lạ nhiều màu trang nghiêm. Dưới mỗi màn trướng báu bay lững lờ ấy lại hóa sáu mươi na do tha đại địa thất bửu. Trên đại địa ấy đều hóa sáu mươi na do tha tường thành thất bửu. Trong mỗi tường thành hóa sáu mươi na do tha lâu đài cung điện thất bửu. Mỗi điện đường có sáu mươi na do tha cửa lớn cửa sổ thất bửu xen lẫn trang nghiêm. Trong mỗi điện đường có sáu mươi na do tha tòa sư tử thất bửu trải bửu y. Hai đầu sư tử tọa để gối đỏ, trước tọa có chiếc kỷ thất bửu trên để sáu ức bửu y của A Tu La Vương. Trên mỗi tòa sư tử đều có hai A Tu La nữ trang sức thất bửu đều cầm lá cây đa la thất bửu làm quạt hầu hai bên một hóa A Tu La tử ngồi trên ấy. Các điện đường ấy đều có sáu mươi na do tha tràng lọng thất bửu.

 Các màn trướng và điện đường thất bửu ấy ở trên không bay nhiễu bên hữu đức Phật ba vòng, rải các thứ hương, mưa các thứ hoa cúng dường đức Phật.

 Lúc ấy ngoài bốn cửa thành Ca Tỳ La đều rộng sáu mươi do tuần, do sức oai thần của A Tu La Vương phóng ánh sáng chiếu khắp sáu mươi do tuần, chiếu lên sáu vạn do tuần chu vi đầy khắp những đồ cúng dường. Các màn trướng lững lờ bay nhiễu quanh Phật rồi dừng lại.

 Lúc ấy trong thành Ca Tỳ La chứa hoa trời mạn đà la cao bảy trượng, nước thiên hương thành bùn. Do thần lực của Phật làm cho hơi thơm ấy khắp tam thiên Đại Thiên Đại thừa nghe hơi thơm ấy, người mới phát Bồ đề tâm cũng còn được bất thối chuyển huống là người đã tu lâu.

 A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa ngồi xe thất bửu nhiễu quanh Phật ba vòng dùng bột hương chiên đàn cõi trời rải lên trên đức Phật mà nói kệ rằng:

 “Nay tôi quy y Bà Già Bà

 Đấng ban Trời Người đức vô úy

 Quy y đấng tối thắng bất động

 Hi vọng vô thượng đại Bồ đề

 Nay tôi quy y Bà Già Bà

 Lòng mừng chẳng đọa ba ác đạo

 Thế nên nay tôi quy y Phật

 Mong cầu vô thượng đại Bồ đề

 Nay tôi quy y Bà Già Bà

 Đấng trừ sanh tử biển khổ lớn

 Hay dứt đồng hoang lìa phiền não

 Bực thầy hay dẫn đạo chúng sanh

 Nay tôi quy y Bà Già Bà

 Quy y Phật rồi chẳng cầu sanh

 Biển rất khổ bị già chết bức

 Thế Tôn là thầy của Trời Người”.

 Nói kệ tán thán Phật rồi A Tu La Vương nhiễu Phật ba vòng.

 Các ngựa báu anh lạc trang nghiêm, các xe báu, các A Tu La, các A Tu La nữ, các tràng phan lọng báu linh lưới thất bửu bị gió thổi động vang ra tiếng vi diệu vui lòng đẹp dạ như cả trăm thứ nhạc hòa tấu rất hay.

 A Tu La Vương lại nhiễu Phật ba vòng, mưa hương bột chiên đàn cõi trời, hương bột ưu bát la, hương bột trầm thủy, hương bột đa ma la, các thứ hương bột a tu la từ trên không rơi xuống. Lại mưa các hoa trời mạn đà la, ma ha mạn đà la, mạn thù sa, ma ha mạn thù sa, ba lô sa ca, ma ha ba lô sa ca, ca ca la bà, ma ha ca sa la bà, ba tra lê, ma ha ba tra lê, chất đa la ba ra trê, ma ha chất đa la ba tra lê. Lại có các thứ hoa biến hóa, hoa vàng, hoa bạc, hoa lưu ly, hoa pha lê, hoa xích chơn châu, hoa xa cừ, hoa mã não từ trên không mưa xuống.

 Lại mưa nước thơm cõi trời, nước thơm A Tu La. Do vì nước thơm ấy nên thành Ca Tỳ La trong ngoài sáu mươi do tuần đều thành bùn thơm, hơi thơm ấy khắp tam thiên Đại Thiên thế giới. Bồ Tát được nghe hơi thơm ấy được chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề.

 A Tu La Vương nhiễu Phật ba vòng, do thần lực đức Phật ở trong hư không trỗi âm nhạc trời và âm nhạc A Tu La. Các âm nhạc ấy do thần lực Phật nên vang khắp tam thiên Đại Thiên thế giới. Người tu Đại thừa nghe tiếng âm nhạc ấy được bất thối chuyển Vô thượng Bồ đề.

 Vô lượng trăm ngàn A Tu La nữ, hoặc ca, hoặc vũ, hoặc tấu nhạc, hoặc thân chuyển động.

 Các A Tu La nữ lại rải các thứ hương bột, cõi trời và các thứ hoa trời, hoa biến hóa, hoa thất bửu để cúng dường đức Phật. Lại rải những y phục báu và những đồ trang sức thất bửu, các thứ hương bột, các thứ chơn châu để cúng dường Phật.

 A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa cùng các quyến thuộc đồng thanh nói kệ rằng:

 “Tâm tôi thường như vậy

 Gặp gỡ Phật Thế Tôn

 Vì qui y Như Lai

 Vị lai thường cúng dường”.

 A Tu La Vương Ba La Đà bố thí cúng dường Phật cũng như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng rồi nói kệ rằng:

 “Tôi lạy đấng được thiệt thập lực

 Cũng lạy đấng vô úy tự tại

 Quyết định được những pháp bất cộng

 Quy mạng Đạo Sư các thế gian

 Tôi lạy đấng dứt trừ kiết sử

 Cũng lạy xuất ly đường sanh tử

 Đạo Sư dẫn dắt chúng sanh nghèo

 Tôi lạy trí sâu chẳng nghĩ bàn

 Cùng chúng hòa hiệp chẳng lay động

 Ở trong các loài tâm giải thoát

 Như hoa sen kia chẳng dính nước

 Thế Tôn vốn tu các pháp không

 Rời lìa lựa chọn được vô tướng

 Nơi tất cả chỗ không nguyện cầu

 Tôi lạy như không không chỗ nương”.

 A Tu La Vương Thiện Tý trần thiết cúng dường quảng đại vô lượng như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng rải những lúa vàng chơn kim và nói kệ tán thán:

 “Đấng Đại Mâu Ni không ai sánh

 Trên trời dưới trời cũng vô tỉ

 Phật biết chúng sanh như dương diệm

 Chẳng phải thiệt chỉ là ý tưởng

 Nơi đây không người làm người thọ

 Cũng không sĩ phu không vô ngã

 Rời lìa tạo tác không thể tánh

 Tuyên nói tất cả pháp tịch địch

 Tin hiểu được nơi pháp Như Lai

 Quán tất cả pháp đều bình đẳng

 Người ấy sẽ được làm Phật tử

 Thuận lời Phật dạy như cha mẹ

 Nay tôi khen ngợi phước đã được

 Tôi đem phước đức của tôi có

 Hồi thí chúng sanh đều làm Phật”.

 A Tu La Vương Bạt Trì Tỳ Lô Giá Na trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng dùng hoa chất da la ba tra lê rải cúng dường Phật rồi nói kệ tán thán rằng:

 “Đại Tiên Như Lai thân thần diệu

 Vượt hơn tất cả các Trời Người

 Đã như Tu Di so hột cải

 Lại giống biển lớn sánh dấu trâu

 Nhan dung Như Lai rất đoan chánh

 Nhiều tướng trang nghiêm tối đệ nhứt

 Vượt hơn tất cả các màu sắc

 Như mặt nhựt mọc lửa đóm lu

 Thế Tôn khối vô lượng oai đức

 Khiến các oai đức chẳng hiện được

 Như mặt nhựt mọc sáng đóm mờ

 Đại Thánh Thế Tôn biển trí lớn

 Vượt hơn trùm khắp cả ba cõi

 Che các ngoại đạo khiến chẳng hiện

 Như mặt trời sáng khuất ánh trăng”.

 A Tu La Vương Diệm Bà Lợi trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng, dùng hoa ma ha ba tra lê rải cúng Phật rồi nói kệ tán thán rằng:

 “Bực trí huệ thích xa ma tha

 Trừ được ba độc tham sân si

 Dẫn dắt chúng sanh xuất thế gian

 Như mưa rào tắt lửa lắng bụi

 Thế Tôn hừng hực mắt chánh pháp

 Cũng như dầu tô tưới lửa hừng

 Hay dứt phiền não lưới nghi hết

 Cũng như lửa đốt đồng hoang lớn

 Nhan dung đoan chánh rất vi diệu

 Các tướng trang nghiêm tối đệ nhất

 Vượt hơn tất cả các diệu sắc

 Như mặt nhựt mọc sáng đóm mờ

 Như Lai nắm cầm các thiện căn

 Vô lượng ức vạn na do tha

 Hay trừ phiền não và nghiệp ác

 Như ăn cam lộ trừ thân độc

 Thổi trừ tất cả tối vô minh

 Như đêm đuốc sáng soi hắc ám

 Như Lai thị hiện mắt chánh pháp

 Dường như thợ ngọc rõ giá ngọc”.

 A Tu La Vương Lạc Chiến trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng rải những hoa báu nói kệ tán thán rằng:

 “Ác tâm khó điều Phật điều được

 Như dũng sĩ mạnh hàng giặc dữ

 Khéo được nhu nhuyến tâm tự tại

 Tôi lạy đấng vô úy tâm điều

 Ủiều được các căn lìa oán thù

 Rời úy vô úy được an ổn

 Thế Tôn phiền não chẳng còn phát

 Trừ dứt độc hại đều không thừa

 Sức na la diên khéo tu từ

 Ở trong yêu ghét lòng bình đẳng

 Như Lai biết ý tưởng chúng sanh

 Chẳng bị sáu đường nắm giữ được

 Rời lìa tâm tưởng hết tham ái

 Phóng sáng trí huệ phá tối tăm

 Ở trong các pháp lòng chẳng chấp

 Thế Tôn siêu quá không ai sánh”.

 A Tu La Vương Thiện Nhựt trần thiết cúng dường như Tỳ Ma Chất Đa A Tu La Vương, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng dâng các bửu tạng lên Phật nói kệ tán thán rằng:

 “Đại Hùng biết từ lâu

 Thiệt tướng của các pháp

 Đó là tên các pháp

 Đều riêng hòa hiệp giả

 Thể của tất cả pháp

 Các cách cầu chẳng được

 Nói rằng là pháp nầy

 Nói đều là giả danh

 Lìa danh gọi thể tánh

 Các tướng cũng như vậy

 Không tướng cũng không danh

 Đã lìa ba thứ pháp

 Nói rằng là giải thoát

 Thiệt thì không chỉ được

 Người nói nói cũng không

 Người hiểu cũng là không

 Biết các pháp như vậy

 Đấng Mâu Ni vô thượng

 Chẳng chấp nơi các pháp

 Tu hành danh xưng lớn”.

 A Tu La Vương Phục Tam Giới trần thiết cúng dường như Tỳ Ma Chất Đa A Tu La Vương, ngồi xe thất bửu nhiễu quanh Phật ba vòng dâng chơn châu anh lạc lên Phật nói kệ tán thán rằng:

 “Nay tôi khen Phật lìa oán địch

 Dung nhan đoan chánh sức giới trí

 Tất cả thế gian không như Phật

 Dùng thân vô tỉ phục thù địch

 Sắc lực quang minh chiếu ba cõi

 Tu các nghiệp lành được tướng tốt

 Tám mươi tùy hảo đều nghiêm tịnh

 Sức trì tịnh giới không bị động

 Người trí suy lường chẳng biết được

 Vì Phật trì giới tâm thanh tịnh

 Nên được thành đấng Phật Thế Tôn

 Trí lực của Phật không còn sánh

 Vì không bố úy hơn ba cõi

 Như vua sư tử rống giữa rừng

 Vượt hơn tất cả các ngoại đạo”.

 A Tu La Vương Tỳ Lô Giá Na trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng tay cầm các báu rải trên Phật mà tán thán rằng:

 “Đại chúng đều họp chỗ Mâu Ni

 Tịnh tâm chiêm ngưỡng mặt Như Lai

 Tất cả hiện tiền thấy Thế Tôn

 Đây là tướng bất cộng của Phật

 Phật dùng một âm diễn thuyết pháp

 Mọi loài tùy tâm đều được hiểu

 Phật thuyết pháp đúng cơ chúng sanh

 Đây là tướng bất cộng của Phật

 Phật dùng một âm diễn thuyết pháp

 Chúng sanh tùy loài đều được hiểu

 Xứng ý mong muốn biết rõ nghĩa

 Đây là tướng bất cộng của Phật

 Phật dùng một âm diễn thuyết pháp

 Hoặc có tu tấn hoặc điều phục

 Hoặc có chứng được quả vô học

 Đây là tướng bất cộng của Phật”.

 A Tu La Vương Mục Chơn Lân Đà trần thiết cúng dường như A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa, ngồi xe thất bửu nhiễu Phật ba vòng tay cầm xích chơn châu rải lên Phật nói kệ tán thán rằng:

 “Tâm tịnh vui mừng kính tin Phật

 Rời lìa ngạo mạn không tà kiến

 Thuận Phật A Hàm chẳng phóng dật

 Đây là bực tu hành vô tỷ

 Các pháp tự tánh bất khả khả đắc

 Như mộng hành dục thảy đều hư

 Chỉ theo ý tưởng chẳng thiệt có

 Thế Tôn biết pháp cũng như vậy

 Như mây mùa thu trăng trong nước

 Mê hoặc chúng sanh ngu vô trí

 Chẳng mê hoặc được người mắt sáng

 Tinh tấn rất ưa Phật chánh pháp

 Người diệu rất diệu chẳng sai lầm

 Ở trong Phật pháp chẳng phóng dật

 Phân biệt các pháp đều như mộng

 Được thấy như thiệt diệu tam muội”.

 Bấy giờ các A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa v.v… có sáu mươi na do tha A Tu La trần thiết cúng dường rồi, thảy đều chắp tay làm lễ đứng yên, mừng vui hớn hở tình ý tràn đầy vui mừng vừa lòng, tâm nguyện Bồ Đề nối tiếp chẳng tuyệt.

 Đức Thế Tôn biết các A Tu La tín tâm cúng dường rồi, theo pháp chư Phật mà thị hiện tướng mỉm cười. Từ diện môn của Phật phóng ra vô lượng tia sáng màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng tía pha lê vàng bạc và màu lẫn lộn. Từ miệng phóng ra rồi, các tia sáng màu ấy nhiễu Phật ba vòng trở về nhập vào đảnh Phật.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo đứng dậy trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất chắp tay làm lễ rồi nói kệ hỏi Phật rằng:

 “Hùng mãnh Mâu Ni hiện thoại tướng

 Thương thế gian chẳng phải không nhơn

 Thế Tôn tối thắng xin nói cho

 Nhơn duyên gì Đại Tiên hiện tướng

 Thương xót chúng sanh hiện thoại ứng

 Thấy các Tu la cúng dường lớn

 Muốn thọ ký cho A Tu La

 Khiến đại chúng tôi được vui vẻ

 Nay có thắng tâm tin chẳng nghi

 Trong chúng đây có người phát tâm

 Thế Tôn biết tín căn họ rồi

 Thiền Nhơn Đạo Sư hiện tướng ấy

 Ngày nay ai phát tâm thanh tịnh

 Trong đại chúng ai sanh thắng tín

 Thế Tôn biết tín căn họ rồi

 Hiện thoại tướng mỉm cười tối diệu

 Nay đại chúng đây muốn biết rõ

 Đều thấy Như Lai hiện mỉm cười

 Hôm nay ai lại hàng ma oán

 Phật hiện mỉm cười vì người ấy

 Lành thay Đại Tiên hàng ma oán

 Mong dứt lòng nghi của đại chúng

 Nguyện Phật nói mau chớ chần chờ

 Cho đại chúng đây được biết rõ”.

 Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng:

 “Lành thay nghĩa hỏi của Tỳ Kheo

 Phật hiện thoại tướng lợi thế gian

 Phật nói quả báo không có thừa

 Nay ông nhứt tâm khéo lắng nghe

 Các A Tu La cúng dường Phật

 Để cầu Vô thượng thắng Bồ Đề

 Tâm ý Tu La không chỗ nương

 Như tay tại hư không chẳng chướng

 Tu La cúng dường Thế Tôn rồi

 Tâm ý chúng ấy đều thanh tịnh

 Đại trí đều bỏ đạo Tu La

 Với Trời Người từ lâu đã thích

 Chúng ấy ở đời vị lai sau

 Gặp gỡ hằng sa đại Đạo Sư

 Ở kiếp Thiện Danh được thành Phật

 Chư Phật ấy đồng hiệu Thiện Danh

 Số đúng sáu mươi na do tha

 Danh chấn mười phương soi thế gian

 Diễn nói pháp vô y vô trước

 Hay rộng độ thoát chúng Nhơn Thiên

 Các Phật độ ấy rất nghiêm tịnh

 Phật biết thế gian rời ngũ trược

 Tịnh Phật quốc độ ba ngàn cõi

 Số đúng sáu mươi na do tha

 Nước kia chẳng có ba ác đạo

 Do lòng mừng vui đất ruộng sạch

 Phật kia hùng mãnh Vô thượng Đại thừa

 Chư Như Lai kia được thọ mạng

 Ở đời sáu mươi do tha kiếp

 Diễn nói pháp không nơi y chỉ

 Mỗi mỗi Như Lai đều cũng vậy

 Sau khi Như Lai kia diệt độ

 Thế gian người trí đều cũng diệt

 Đủ số sáu mươi do tha kiếp

 Chánh pháp Phật ấy còn tại thế

 Chư Như Lai ấy đều riêng độ

 Số chúng sanh đông như hằng sa

 Chư Như Lai ấy số vô lượng

 Cõi thọ chánh pháp trụ cũng vậy

 Chư Như Lai kia hay thành thục

 Sáu mươi do tha số chúng sanh

 Đều khiến an trụ trong Đại thừa

 Thảy đều nối tiếp giống Tam bảo

 Hôm nay thọ ký cho Tu La

 Đấng Đại Tiên độ đời tuyên nói

 Trời Người nghe thọ ký nầy rồi

 Thâm tâm hớn hở được tịnh tín”