1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký Thứ Năm

 Bấy giờ lại có tám ức sáu vạn Kim sí Điểu Vương thấy A Tu La cúng dường Phật và được thọ ký rồi, đối với Như Lai lòng tin vô lượng vui mừng hớn hở. Vì để cúng dường nên chư Kim Sí điểu Vương hóa hiện tám ức sáu ngàn vạn đền đài thuần nghiêm sức với thất bửu cõi trời rất lạ vi diệu. Mỗi mỗi đền đài có bảy lớp câu lan bằng tứ bửu la vàng bạc lưu ly và pha lê vi diệu đệ nhứt xen lẫn hiệp thành.

 Vòng quanh bốn mặt đền đài ấy treo thòng những linh thất bửu là vàng bạc lưu ly pha lê xa cừ mã não và chơn châu, báu ấy tinh kỳ vi diệu đệ nhứt. Lại có màn lưới thất bửu, tràn thất bửu, phan thất bửu và tám ức sáu ngàn vạn trướng thất bửu.

 Chư Kim Sí Điểu Vương cầm tám ức sáu ngàn vạn đền đài thất bửu ấy, lọng phan tràng trướng thất bửu ấy dưng lên đức Phật Như Lai. Đã cúng dường xong, chư Kim Sí Điểu Vương và những vật cúng dường bay trên hư không nhiễu quanh đức Phật ba vòng như tượng vương Yên La Bà Na ở cõi trời Đao Lợi đầu đội chư Thiên bay trên không đến cây ba lợi chất đa la. Chư Điểu Vương ấy mang đền đài lọng tràng phan trướng thất bửu bay trên không nhiễu quanh Phật ba vòng cũng như vậy.

 Chư Điểu Vương bay nhiễu Phật rồi dừng ở một phía cung kính đồng thanh nói kệ tán thán rằng:

 ” Quy mạng đấng xuất ly sanh tử

 Quy mạng đấng cứu độ sanh tử

 Quy mạng đấng kiên cố vô thương

 Quy mạng đấng vô thượng vô đẳng

 Nghuyện tôi sẽ được thân kiên cố

 Ba mươi hai tướng tự nghiêm sức

 Lại có tám mươi tùy hình hảo

 Nguyện cầu chúng tôi như Đạo Sư

 Nguyện tôi viên quang đủ oai đức

 Hình nhan công đức đều thành tựu

 Nguyện được Phật oai nghi đệ nhứt

 Khiến tâm người tịnh chứng tịch diệt

 Nguyện đủ giới đức tam ma đề

 Cũng được Phật trí huệ vô thượng

 Nguyện đều làm Phật độ chúng sanh

 Như nay Phật làm thế Đạo Sư

 Bạch Phật tôi nguyện đủ thập lực

 Cũng được mười tám pháp bất cộng

 Thành Phật trí huệ hơn thế gian

 Như nay là Phật thượng trong thượng

 Cũng biết chúng sanh không thể tánh

 Như ảo như mộng không sở y

 Tuyên nói như hướng như hư không

 Như Phật hôm nay vì chúng nói “.

 Đức Phật biết chư Điểu Vương kính tin rồi, liền hiện tướng mỉm cười.

 Huệ Mạng Mã Thắng Tỳ Kheo nói kệ bạch hỏi rằng:

 Đấng vô thượng thắng đại Đạo Sư

 Chẳng vô sự mà hiện tướng cười

 Đấng thương thế gian xin nói cho

 Hiện tướng mỉm cười do cớ gì

 Chư Điểu Vương kia đã cúng Phật

 Điện lọng tràng phan hiện hư không

 Khiến Trời Người thấy sanh ngưỡng mộ

 Nguyện Lưỡng Túc Tôn nói nghĩa ấy

 Tất cả đại chúng chấp tay đứng

 Thân tâm thanh tịnh đều mừng rỡ

 Nguyện nghe Điểu Vương quả vị lai

 Xin Lưỡng Túc Tôn tuyên nghĩa ấy

 Néu đức Thế Tôn tuyên nói rồi

 Tất cả đại chúng đều không nghi

 Đại chúng rời nghi được vô úy

 Trí Như Lai hay làm mừng rỡ

 Đại chúng vui mừng được vô úy

 Rời những lỗi ác tâm thanh tịnh

 Chúng ấy thích nghe Như Lai nói

 Dường như đệ tử nhận lời thầy

 Nguyện dứt lòng nghi của đại chúng

 Nguyện Phật nhiếp thọ cho mừng rỡ

 Đại chúng mừng vui đều đến họp

 Nguyện nói Điểu Vương quả đương lai “.

 Đức Phật nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng rằng:

 Thập lực chơn thiệt siêu tất cả

 Viên âm phạm thanh đều đầy đủ

 Hàng phục các căn vì Mã Thắng

 Nói quả vị lai của Kim Sí

 Lành thay Mã Thắng hỏi nghĩa ấy

 Phật hiện mỉm cười thương thế gian

 Lắng nghe báo ấy để vui dạ

 Lòng sẽ mừng rỡ trừ nghi hoặc

 Điểu Vương cúng dường lớn nơi Phật

 Để cầu quả Bồ đề Vô thượng

 Bốn vô sở úy mười trí lực

 Vì được pháp ấy thành Đạo Sư

 Lại cầu mười tám pháp bất cộng

 Kim Sí Vương ấy cúng dường Phật

 Cũng cầu thân kiên cố chẳng hoại

 Ba mươi hai tướng tám mươi tốt

 Cầu Phật tịnh giới tam ma đề

 Cảnh giới đại trí huệ của Phật

 Thành tựu tịnh độ độ thế gian

 Vì cầu đây Điểu Vương cúng Phật

 Điểu Vương lòng tin cúng Phật rồi

 Kẻ trí hay rời súc sanh đạo

 Quyết sẽ được sanh tại cõi trời

 Thân chim nầy là thân tối hậu

 Hằng sa kiếp sau chúng họ sẽ

 Thường sanh nhơn gian và thiên thượng

 Cúng dường vô lượng chư Phật rồi

 Sẽ được làm Phật phục các căn

 Quốc độ Phật ấy không ác thú

 Đầy đủ thân tướng lìa tám nạn

 Phật ấy đồng hiệu Phổ Đoan Chánh

 Kiếp ấy tên là Tu Di Tràng

 Trong tám ức bốn ngàn vạn năm

 Vì thương thế gian Phật trụ thế

 Thuở ấy tất cả chư Như Lai

 Tuổi thọ Phật sự thảy đều đồng

 Phật ấy lìa nhiệt dứt phiền não

 Mỗi mỗi đức Phật tám mươi hội

 Trong mỗi mỗi hội tám ức người

 Rời lìa kiêu mạn được tự tại

 Vì họ sẵn có thân kim sắc

 Sức mạnh nên lòng thường kiêu mạn

 Sau nầy thành Phật thương chúng sanh

 Dứt trừ kiêu mạn chuyển pháp luân

 Quá khứ chúng họ đã từng làm

 Chúng tiên nhơn tu hành khổ hạnh

 Số đủ tám ức sáu ngàn vạn

 Phàm chỗ tu hành vì thần thông

 Lúc chúng tiên nhơn được thần thông

 Khen mình khổ hạnh là hi hữu

 Chẳng phạm cấm giới đủ công đức

 Ở trong rừng núi sanh kiêu mạn

 Do kiêu mạn nên sanh Kim Sí

 Do tâm thông nên có thần lực

 Do giới thanh tịnh nên thấy Phật

 Do mạn nên quên tâm Bồ đề

 Nay Phật thọ ký Bồ đề rồi

 Và nói gốc sanh ra Kim Sí

 Đại chúng nghe rồi đều vui mừng

 Mừng rồi đều thành Bồ đề khí “.

Bài liên quan