1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Phẩm Long Nữ Thọ Ký Thứ Sáu

 Bấy giờ chín ức sáu ngàn vạn Long Nữ thấy chư A Tu La và chư Ca Lâu La cúng dường Thế Tôn và được thọ ký rồi sanh lòng mừng vui hớn hở vừa ý phát khởi tâm cúng dường Thế Tôn. Họ liền hóa hiện chín ức sáu ngàn vạn lọng thất bửu, thân lọng bằng tỳ lưu ly, cán lọng bằng chơn kim, lưới tỳ lưu ly trùm trên lọng, viền bằng lưới xích chơn châu, trăm ngàn lọng con bằng tỳ lưu ly và lưu tô bảy báu thòng rủ bốn phía. Chư Long Nữ lại hóa hiện chín ức sáu ngàn vạn ngựa quí, ngựa xanh màu xanh thân xanh ánh sáng xanh, tất cả đồ trang sức đều xanh, báu tỳ lưu ly làm cương khớp, lại hóa hiện trên không xe báu ma ni đại oai đức trên xe ấy có điện báu ngang rộng đều sáu mươi do tuần, điện báu ấy che trùm khắp cả chúng tại đại hội, bốn mặt điện có chín ức sáu ngàn vạn lưu tô bằng những châu báu thòng xuống các nơi vi diệu rất lạ, màu sáng chóa mắt. Có lưới báu trùm trên điện báu ấy. Lại có linh báu treo bốn mái điện hóa làm các thứ chim thất bửu thứ tự bay liệng, nhiều vòng bốn mặt điện báu ấy. Lại hóa hiện chín ức sáu ngàn vạn thứ âm nhạc rồng. Chư Long Nữ ấy ngồi trên ngựa xanh ném lọng báu lên hư không tự nhiên bay đi. Chư Long Nữ đều cầm nhạc khí hòa tấu nhiễu quanh Phật ba vòng, dùng bột thơm chiên đàn và trầm thủy cõi trời và bột la đa ma la, bột vàng chơn kim cõi trời cùng các thứ hoa rải lên trên đức Phật, lại đem các thứ vòng hoa, các thứ y phục quý lạ, các thứ hương, các thứ anh lạc rải lên trên đức Phật để cúng dường.

 Lúc chín ức sáu ngàn vạn Long Nữ tấu nhạc, do thần lực của Phật, âm thanh ấy vang khắp tam thiên Đại thiên thế giới. Chúng sanh được nghe âm thanh ấy thì được chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề.

 Trong điện báu đại oai đức và trong khoảng kê của lưu tô thất bửu, các chim thất bửu, những linh báu do gió nhẹ thổi đọ-ng phát ra âm thanh vi diệu hòa nhã rất đáng ưa thích như trăm thứ nhạc do các nhạc công giỏi cùng hòa tấu. Âm thanh ấy do thần lực của Phật, cũng vang khắp Đại Thiên thế giới, chúng sanh được nghe đều được chẳng thối chuyển Vô thượng Bồ đề.

 Chư Long Nữ lại mua các thứ hoa trời, các thứ hương trời cùng nước thơm. Hơi thơm ấy bất luận gió nghịch gió thuận đèu bay đi vô ngại. Do nước thơm mưa xuống ấy mà cả thành Ca Tỳ La ngang rộng sáu mươi do tuần đều thành bùn thơm. Hơi thơm ấy xông khắp Đại Thiên thế giới. Chúng sanh được ngửi hơi thơm ấy đều được bất thối chuyển Vô thượng Bồ đề.

 Chín ức sáu ngàn vạn Long Nữ ấy cúng dường đức Phật rồi và cùng chín ức sáu ngàn vạn lọng báu, ngựa báu, âm nhạc báu, tất cả các báu trang nghiêm ở trên hư không đảnh lễ Phật nhiễu quanh Phật ba vòng rồi dừng ở một phía cung kính nói kệ tán thán rằng:

 ” Hàng Long Nữ có trí huệ tốt

 Tâm ý hớn hở sanh mừng vui

 Cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật

 Nguyện cầu an đại Bồ đề

 Hóa làm chín ức sáu ngàn vạn

 Lọng báu và các trang nghiêm đẹp

 Cúng dường đức Phật khéo điều tâm

 Xuất ly tất cả các chướng ngại

 Lại hóa chín ức sáu ngàn vạn

 Ngựa quí và đồ trang nghiêm báu

 Ngựa và trang nghiêm đều màu xanh

 Cũng lại hóa hiện tràng màu xanh

 Ngựa ấy đều đi trên hư không

 Đến chỗ Phật ngự dâng lễ cúng

 Long Nữ đều có lòng kính tin

 Đầu mặt đảnh lễ chư Như Lai

 Những hóa nhạc khí ở Long cung

 Vì cúng dường Phật mà đem đến

 Đến rồi dâng lên Thích Ca Phật

 Đáng thọ cúng dường đại Đạo Sư

 Thế Tôn khiến tiếng âm nhạc ấy

 Vang khắp cõi tam thiên Đại Thiên

 Vô lượng chúng sanh được nghe rồi

 Đều được tâm Bồ đề bất thối

 Chúng Long Nữ ấy ở không trung

 Hóa làm một đại chúng bửu điện

 Rộng rãi có sáu mươi do tuần

 Trùm khắp toàn hội các đại chúng

 Báu ấy tên ma ni oai đức

 Chiều khắp mười phương cõi Đại Thiên

 Hàng Long Nữ ấy đều tiến lên

 Tâm tịnh mừng vui cúng dường Phật

 Phát sanh lòng hớn hở vô lượng

 Vì cầu quả Bồ đề an ổn

 Nguyện cho chúng tôi sẽ làm Phật

 Vì lợi ích tất cả chúng sanh

 Chúng tôi nguyện vì vô lượng chúng

 Thuyết pháp cứu khỏi vòng phiền não

 Cũng như thập lực đại Đạo Sư

 Hiện nay cứu khổ chúng sanh vậy

 Tất cả các pháp như ảo mộng

 Cũng như bọt nước chẳng chắc bền

 Lại như mưa xối nổi bóng nước

 Nên biết các pháp không có chủ

 Chúng sanh như ảnh cũng như tượng

 Quan sát thế gian như vậy rồi

 Mong nguyện chúng tôi vì chúng nói

 Pháp tánh chơn như và thiệt tế

 Như Phật trí sáng khéo thấy pháp

 Vọng tưởng hư ngụy dối thế gian

 Như ảo trang nghiêm không có thiệt

 Chỉ hay noặc loạn các phàm phu

 Với pháp chúng sanh mê vô trí

 Chẳng biết các pháp chơn thiệt tánh

 Đạo Sư đã thấy pháp bỉ ngạn

 Lại hay khiến các chúng khác hiểu

 Hư không nổi mây che khắp đất

 Thấy mây hư không kia như ảnh

 Nó không thể thiệt không sở y

 Cũng lại như ảnh không có thiệt

 Chúng sanh như vậy không thể tánh

 Chỉ hay dối lầm các căn môn

 Phật trí thấy các loài như vậy

 Chỉ hay dối lầm kẻ vô tri

 Thế gian tôn trọng lấy nghiệp ấy

 Nơi người trí huệ làm lợi ích

 Như Lai thị hiện không thể tánh

 Vì chúng sanh thấy chơn thiệt vậy

 Chỉ dùng thiệt pháp vui lòng chúng

 Trong bùn sanh tử làm cầu đò

 Thiệt pháp chẳng phải cảnh người ngu

 Vì họ chấp danh chẳng cầu nghĩa

 Vì Phật trí sáng tôi quy y

 Đấng đầy đủ thị hiện chơn thiệt

 Hay làm thân cứu cho kẻ ngu

 Làm thiện tri thức làm nhà về

 Như vậy vì cầu đại Bồ đề

 Chúng tôi cúng dường đại Đạo Sư

 Nguyện được làm Phật giác ngộ người

 Lợi ích thế gian như Phật vậy “.

 Đức Thế Tôn biết các Long Nữ đã thâm tín nên hiện tướng mỉm cười; huệ Mạng Mã Thắng nói kệ bạch hỏi rằng:

 Đấng thắng trí ở trong thế trí

 Đạo Sư tối thắng hiện mỉm cười

 Đức trọng kiên cố dường như núi

 Phật hiện mỉm cười chẳng không nhơn

 Đấng chứa tối thượng hơn trong người

 Mong nói nhơn duyên tướng mỉm cười

 Trời Người Rồng Quỉ nếu được nghe

 Nơi Phật đều sanh lòng mừng rỡ

 Thế gian Đạo Sư với thế gian

 Thương biết tất cả pháp nhơn duyên

 Không có một pháp Phật chẳng hiểu

 Nhơn duyên chủng loại Phật đều biết

 Ngưỡng mong đức Phật thương nói cho

 Duyên cớ do đó Phật mỉm cười

 Tất cả đại chúng nếu được nghe

 Sanh lòng mừng rỡ hết nghi hoặc

 Như Lai diệu pháp có lợi lớn

 Những đại chúng đây quyết sẽ được

 Đại chúng nếu được tâm tịch định

 Do ưa diệu pháp được lợi ích

 Phật lực khiến dứt phân biệt rồi

 Chỉ thích Bồ đề nghe Phật nói

 Nếu được nghe nhơn duyên mỉm cười

 Quyết sẽ thành tựu nơi Phật đạo

 Nếu người nơi pháp lòng có nghi

 Tâm họ xao động sanh khổ não

 Hiện nay đại chúng trong hội này

 Chẳng biết duyên do Phật mỉm cười

 Đại chúng có thể dứt lòng nghi

 Ngưỡng mong Đạo Sư trừ dứt cho

 Mau thương tuyên nói độ chúng tôi

 Do nhơn duyên gì Phật mỉm cười

 Ngày nay ai tâm được thanh tịnh

 Ngày nay ai trừ được ma oán

 Ngày nay ai kính tin nơi Phật

 Ngày nay ai được cúng duờngPhật

 Ngưỡng mong Đại Sư ở trước chúng

 Tuyên nói ai có công đức ấy

 Chúng tôi nghe nói sanh lòng mừng

 Lòngmừng vui rồi được an ổn

 Các đại chúng đây đều kính lễ

 Tất cả đều có lòng muốn biết

 Nguyện nghe cớ cười dể được mừng

 Ngưỡng mong Thế Tôn tuyên nói rõ

 Các Trời Người nầy được nghe rồi

 Tất cả đại chúng không còn nghi

 Nếu được nghe lời Như Lai nói

 Tất cả sẽ được lòng mừng rỡ “.

 Đức Thế Tôn nói kệ đáp Mã Thắng Tỳ Kheo rằng:

 ” Lành thay Huệ Mã Thắng Tỳ Kheo

 Hỏi nơi Như Lai nhơn duyên cười

 Thấy các Long Nữ cúng dường rồi

 Phật thương thế gian nên mỉm cười

 Nay Phật vì ông nói quả ấy

 Rời lìa tội lỗi chí tâm nghe

 Duyên cớ nay Phật hiện mỉm cười

 Mã Thắng các người nghe Phật nói

 Các Long Nữ nầy tâm không chấp

 Cầu đại Bồ đề tu tinh tấn

 Dùng trí huệ tu thế gian không

 Quyết định an trú đạo Bồ đề

 Nơi đây không tác không người thọ

 Cũng không kẻ sanh kẻ dưỡng dục

 Chỉ có các pháp không việc khác

 Pháp ấy cũng vọng như ảo mộng

 Do vì biết ơn cúng dường Phật

 Hay dùng trí huệ biết chơn thiệt

 Lành thay Phật hiểu các thế gian

 Nghĩa là thấy được không vô ngã

 Họ thích không ấy khéo tu tập

 Dầu bày cúng dường xem như ảo

 Nơi thắng Bồ đề đã phát nguyện

 Quán Bồ đề ấy cũng chẳng chấp

 Họ đem tối thắng ấy cúng dường Phật

 Cũng quán chúng sanh không tịch rồi

 Lìa hẳn loài rồng thân ác thú

 Cùng trời Đế Thích kia đồng ở

 Tại trời Đao Lợi thọ vui lớn

 Hưởng hết thọ mạng Đao Lợi rồi

 Không ai chê được tiếng tâm họ

 Lại được sanh lên trời Dạ Ma

 Lúc họ ở cung trời Dạ Ma

 Hưởng đủ vui sướng cung trời ấy

 Các Phật tử ở trời Dạ Ma

 Cho đến mãn hết thọ lượng ấy

 Các Phật tử nầy hưởng đủ vui

 Hết thọ mạng nơi Dạ Ma rồi

 Lại được sanh lên trời Đâu Suất

 Cùng trời cõi ấy đồng một loại

 Được các Thiên nữ thường vây quanh

 Hưởng đủ diệu lạc rất thù thắng

 Lòng không luyến trước gìn đạo lành

 Như hoa sen kia nước chẳng ngấm

 Trời ấy dùng được trí huệ lớn

 Quan sát tất cả thế gian không

 Dường như khác đá chớ chẳng mất

 Đạo niệm chẳng mất cũng như vậy

 Các Thiên Tử ấy ở Đâu Suất

 Hưởng đủ diệu lạc rất thù thắng

 Ở nơi Đâu Suất mãn thọ rồi

 Lại được sanh lên trời Hóa Lạc

 Họ được danh tốt không hư hoại

 Được các Thiên Nữ thường cúng dường

 Dầu ở cung trời tâm không trước

 Cho đến hết hạn thọ lượng ấy

 Ở trong cung trời Hóa Lạc kia

 Hưởng đủ diệu lạc rất thù thắng

 Chủng trí huệ ấy mãn thọ rồi

 Nơi tất cả pháp được cứu cánh

 Sanh lên Tha Hóa Tự tại Thiên

 Làm thương chủ lớn tín thanh tịnh

 Ở trời Tha Hóa lòng không nhiễm

 Lúc ở trời ấy ưa chánh pháp

 Phật tử ở cung trời Tha Hóa

 Hưởng ngũ dục lạc rất vi diệu

 Không có ngu si gìn đạo lành

 Cho đến hết hạn thọ mạng ấy

 Dầu hưởng lạc dục mà thấy lỗi

 Ưa cầu chánh định và Niết bàn

 Tu tập chứng được thiền định rồi

 Mạng chung liền sanh trời Phạm Thiên

 Ở cung Phạm Thiên giỏi biết thiền

 Hưởng vui tịch diệt quả thiền ấy

 Trí huệ rất lớn trụ một kiếp

 Nguyện cầu Vô thượng đại Bồ đề

 Lúc ở Phạm cung trong một kiếp

 Khéo dùng oai nghi cầu trí huệ

 Phương tiện để lợi ích thế gian

 Rộng làm vô biên và vô lượng

 Trí ở Phạm cung vui tại thiền

 Chẳng trước nơi thiền mà tịch diệt

 Biết trước thiền lạc cũng là lỗi

 Các căn tịch định cầu Bồ đề

 Nơi tất cả pháp lòng tin hiểu

 Đều được an trụ Bồ Tát hạnh

 Biết các thiền định tướng hư dối

 Chỉ cầu tịch diệt đại Niết bàn

 Các Phật tử ấy ở trong đó

 Cầu được Bồ đề quả an ổn

 Ở tại Phạm cung tâm thanh tịnh

 Nghĩ lại chúng sanh khéo điều tâm

 Giáo pháp tự nhiên của Phạm Thiên

 Thuyết giáo Phạm Thiên chẳng xuất thế

 Chỉ có Bồ đề đạo chư Phật

 Cứu cánh hay được xuất thế gian

 Đương thời Phạm Thiên sanh tin rồi

 Phát tâm an trụ nơi Phật đạo

 Biết giáo tự nhiên của Phạm Thiên

 Chẳng phải cứu cánh đạo xuất thế

 Nơi pháp Như Lai họ tương ưng

 Vì các thế gian nói pháp ấy

 Như pháp nhãn họ nói quả ấy

 Khiến người nghe kia mau được biết

 Phật tự ở tại Phạm cung kia

 Làm những lợi ích thế gian rồi

 Hay khiến vô lượng na do tha

 Ức chúng an trụ đạo Bồ đề

 Họ ở vô lượng na do tha

 Sẽ được cúng dường tất cả Phật

 Vị lai kiếp tinh tú sau đây

 Các căn tịch tịnh sẽ làm Phật

 Các Trời Người Rồng A Tu La

 Kim Sí Dạ Xoa Càn Thát Bà

 Cưu Bàn Trà Quí Khẩn Na La

 Tất cả đại chúng đều mừng rỡ

 Chúng ấy được chư Phật giáo hóa

 Ở trong Phật pháp đắc lực rồi

 Thảy đều mừng vui chấp tay kính

 Cúi đầu đảnh lễ nơi chưn Phật”.