Bài giảng Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 2 do Đạo Sư Thích Huệ Đăng giảng tại Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Buddha Yoga Việt Nam (TP Đà Lạt), ngày 03-12-2017

Kinh Đại Nhật Thích Nghĩa Phần 2 – Thích Huệ Đăng
Đánh giá