Bài pháp thoại Kính Dâng Mẹ do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Ni Viện Tịnh Nghiêm, Tiền Giang trong ngày Đại lễ Vu Lan

Kính Dâng Mẹ – Thích Thiện Thuận
Đánh giá