Bài thuyết pháp “Kinh Di Giáo Phần 5” do đại đức Thích Phước Tiến giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 03/08/2015 (19/06/Ất Mùi)

Download MP3

Đánh giá