Bài pháp thoại “Kinh Di Giáo Phần 9” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 18/08/2015 (05/07/Ất Mùi)