Trang Chủ Danh mục Kinh Điển Đại Thừa

Danh mục: Kinh Điển Đại Thừa

Phật Nói Kinh Da Kỳ

Phật Nói Kinh Da Kỳ

Hán dịch: Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Phật Thuyết Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên

Kinh Phật Thuyết Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Phật Thuyết Ha Điêu A Na Hàm

Kinh Phật Thuyết Ha Điêu A Na Hàm

Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Thân Nhật Nhi Bổn

Kinh Thân Nhật Nhi Bổn

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Phật Thuyết Thân Nhật

Kinh Phật Thuyết Thân Nhật

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
Kinh Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử

Kinh Phật Thuyết Nguyệt Quang Đồng Tử

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
Kinh Bồ Tát Sanh Địa

Kinh Bồ Tát Sanh Địa

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
Kinh Tư Ha Muội

Kinh Tư Ha Muội

Hán dịch: Ngô Chi Khiêm. Việt dịch: Thích Nữ Tâm Chánh
Kinh Phật Dạy Vua Ưu Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước

Kinh Phật Dạy Vua Ưu Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước

Hán dịch: Đường Bất Không. Việt dịch: Thích Tâm Nhãn
Kinh Vua Chiên Đà Việt

Kinh Vua Chiên Đà Việt

Hán dịch: Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thân An - Minh Quý
Kinh Vua Mạt La

Kinh Vua Mạt La

Hán dịch: Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh. Việt dịch: Thân An - Minh Quý
Kinh Vua Thắng Quân Thưa Hỏi

Kinh Vua Thắng Quân Thưa Hỏi

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch: Thích Hạnh Tuệ
Kinh Vua A Xà Thế Hỏi Về Năm Tội Nghịch

Kinh Vua A Xà Thế Hỏi Về Năm Tội Nghịch

Hán dịch: Tây Tấn Pháp Cự. Việt dịch: Thích Hạnh Tuệ
Kinh Kiền Đà Quốc Vương

Kinh Kiền Đà Quốc Vương

Hán dịch: Hậu Hán An Thế Cao. Việt dịch: Thích Hạnh Tuệ