Bài pháp âm Kinh Duy Lâu Lặc Vương 5 được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 29/04/2010 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai) trong khóa tu mùa xuân