Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 117 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 08-10-2017

Kinh Hoa Nghiêm 117 – Thích Tuệ Hải
Đánh giá