Bài giảng Kinh Hoa Nghiêm 97 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết pháp tại chùa Long Hương (Đồng Nai), ngày 16-07-2017

Kinh Hoa Nghiêm 97 – Thích Tuệ Hải
Đánh giá