Bài pháp thoại “Kinh Kim Cang 10” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) vào ngày 10-08-2012

Download MP3