Bài thuyết pháp “Kinh Kim Cang 4” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) vào ngày 05-07-2012

Download MP3