Bài pháp âm “Kinh Kim Cang 6” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) vào ngày 19/07-2012

Download MP3