Bài pháp thoại: Kinh Nhân Quả Đạo Đức do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 08/06/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-nhan-qua-dao-duc/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com