Bài pháp thoại “Kinh Pháp Bảo Đàn 1” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng Tu Viện Tường Vân ngày 12-06-2013

Download MP3

Kinh Pháp Bảo Đàn 1 – Thích Phước Tiến
Đánh giá