Bài pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Ác (Câu 116-122)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 07-06-2013

Download MP3