Pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm Hiền Trí (Câu 76, câu 77)” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 02-07-2012