Bài pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Hiền Trí (Câu 78 đến câu 81)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 17-07-2012