Bài thuyết pháp “Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 209 đến câu 216)” do thầy Thích Phước Tiến giảng ngày 17/04/2015 (29/02/Ất Mùi) tại tu viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Đánh giá