30 C
Ho Chi Minh
Wednesday, 26 July, 2017
Danh mục Kinh Phật Cho Người Tại Gia – Thích Nhật Từ

Kinh Phật Cho Người Tại Gia – Thích Nhật Từ

67.Phần sám nguyện Bát Nhã tâm kinh | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 67. Phần sám nguyện Bát Nhã tâm kinh

http://youtu.be/UDNz9wr7y-4Kinh Phật Cho Người Tại Gia 67.Phần sám nguyện Bát Nhã tâm kinh
66.Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 66. Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ

http://youtu.be/69NwjTCjO44Kinh Phật Cho Người Tại Gia 66.Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ
65.Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 65. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn

http://youtu.be/wLnjINL1U7MKinh Phật Cho Người Tại Gia 65.Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn
64.Kinh Sám hối hồng danh | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 64. Kinh Sám hối hồng danh

http://youtu.be/vyM7OUUBC3AKinh Phật Cho Người Tại Gia 64.Kinh Sám hối hồng danh
63.Kinh Sám hối sáu căn | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 63. Kinh Sám hối sáu căn

http://youtu.be/607JbIK4aFAKinh Phật Cho Người Tại Gia 63.Kinh Sám hối sáu căn
62.Kinh A Di Đà | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 62. Kinh A Di Đà

http://youtu.be/BDhgPph-9pEKinh Phật Cho Người Tại Gia 62.Kinh A Di Đà
61.Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 61.Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư

http://youtu.be/pBm5NEoHrw8Kinh Phật Cho Người Tại Gia 61.Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư
60.Kinh Phổ Môn | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 60. Kinh Phổ Môn

http://youtu.be/ZhfRpWFBhasKinh Phật Cho Người Tại Gia 60.Kinh Phổ Môn
59.Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 59. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau

http://youtu.be/C-_fYYibnRoKinh Phật Cho Người Tại Gia 59.Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau
58.Kinh tám điều giác ngộ | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 58. Kinh tám điều giác ngộ

http://youtu.be/jx6cT7f224QKinh Phật Cho Người Tại Gia 58.Kinh tám điều giác ngộ
57.Kinh từ bi và hồi hướng | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 57. Kinh từ bi và hồi hướng

http://youtu.be/j8D0mv55an4Kinh Phật Cho Người Tại Gia 57.Kinh từ bi và hồi hướng
56.Phật nói kinh bốn vô lượng tâm | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 56. Phật nói kinh bốn vô lượng tâm

http://youtu.be/3XpYijVLQVsKinh Phật Cho Người Tại Gia 56.Phật nói kinh bốn vô lượng tâm
55.Kinh phát tâm bồ đề | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 55. Kinh phát tâm bồ đề

http://youtu.be/N12tfBbBLCIKinh Phật Cho Người Tại Gia. 55.Kinh phát tâm bồ đề
54.Kinh tu các pháp lành | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 54. Kinh tu các pháp lành

http://youtu.be/DyMjLR8CdN4Kinh Phật Cho Người Tại Gia 54.Kinh tu các pháp lành
53.Kinh căn bản tu tập | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 53. Kinh căn bản tu tập

http://youtu.be/P-eG8fFrBLUKinh Phật Cho Người Tại Gia 53.Kinh căn bản tu tập
52.Kinh sống trong hiện tại | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 52. Kinh sống trong hiện tại

http://youtu.be/GGsJsjkIsZ8Kinh Phật Cho Người Tại Gia 52.Kinh sống trong hiện tại
51.Kinh ẩn dụ về thành trì | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 51. Kinh ẩn dụ về thành trì

http://youtu.be/mGheQ_OyJ44Kinh Phật Cho Người Tại Gia 51.Kinh ẩn dụ về thành trì
50.Kinh bốn loại hành thiền | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 50. Kinh bốn loại hành thiền

http://youtu.be/JYZOW1B32BMKinh Phật Cho Người Tại Gia 50.Kinh bốn loại hành thiền
49.Kinh các cấp thiền quán | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 49. Kinh các cấp thiền quán

http://youtu.be/DiKGa9AK08IKinh Phật Cho Người Tại Gia 49.Kinh các cấp thiền quán
48.Kinh quán niệm hơi thở | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 48. Kinh quán niệm hơi thở

http://youtu.be/4QaThKLLOosKinh Phật Cho Người Tại Gia 48.Kinh quán niệm hơi thở
47.Kinh bốn pháp quán niệm | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 47. Kinh bốn pháp quán niệm

http://youtu.be/ju8yLM001PUKinh Phật Cho Người Tại Gia 47.Kinh bốn pháp quán niệm
46.Kinh cốt lõi thiền tập | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 46. Kinh cốt lõi thiền tập

http://youtu.be/Wk-j6r6N35cKinh Phật Cho Người Tại Gia 46.Kinh cốt lõi thiền tập
45.Kinh nương tưạ ai khi Phật qua đời | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 45. Kinh nương tưạ ai khi Phật qua đời

http://youtu.be/uTxR-NR-vFoKinh Phật Cho Người Tại Gia 45.Kinh nương tưạ ai khi Phật qua đời
44.Kinh lời Phật qua các con số | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 44. Kinh lời Phật qua các con số

http://youtu.be/FaXxvjMSiq4Kinh Phật Cho Người Tại Gia 44.Kinh lời Phật qua các con số
43.Kinh dụ ngôn người bắt rắn | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 43. Kinh dụ ngôn người bắt rắn

http://youtu.be/y2AZg5OHSYwKinh Phật Cho Người Tại Gia 43.Kinh dụ ngôn người bắt rắn
42.Kinh tham ái là gốc khổ đau | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 42. Kinh tham ái là gốc khổ đau

http://youtu.be/v4hm78LB5N8Kinh Phật Cho Người Tại Gia 42.Kinh tham ái là gốc khổ đau
41.Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 41. Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước

http://youtu.be/lpM8Ar-2WA4Kinh Phật Cho Người Tại Gia 41.Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước
40.Kinh bảy điều nên biết | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 40. Kinh bảy điều nên biết

http://youtu.be/1IPNbQHxo_gKinh Phật Cho Người Tại Gia 40.Kinh bảy điều nên biết
39.Kinh thuyết minh và xác minh | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 39. Kinh thuyết minh và xác minh

http://youtu.be/uHE0dLaaO4wKinh Phật Cho Người Tại Gia 39.Kinh thuyết minh và xác minh
38.Kinh kiến thức và trí tuệ | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Phật Cho Người Tại Gia 38. Kinh kiến thức và trí tuệ

http://youtu.be/WNnKBQIyppUKinh Phật Cho Người Tại Gia 38.Kinh kiến thức và trí tuệ