1
2

Phật Thuyết Kinh Về Năm Bố Thí Lớn

Việt dịch: Thích Tâm Nhãn

Một thời đức Thế-Tôn cùng đại chúng Bí-sô ở tại vườn Kỳ-thọ Cấp-cô-độc, trong nước Xá-vệ. Khi ấy, đức Phật bảo các Bí-sô rằng:

Có 5 loại đại thí, nay Ta sẽ vì các ông mà nói. Những gì là năm? 1. Không sát sinh là đại thí, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà nhiễm, 4. Không vọng ngữ, 5. Không uống rượu là đại thí. Vì sao nói giữ hạnh không sát sinh là đại thí? Vì không sát sinh là bố thí vô uý cho vô lượng hữu tình. Nhờ bố thí đó nên không oán, không ghét, không hại. Do đó vô lượng hữu-tình kia được vô uý (không sợ) rồi thì không oán, không ghét, không hại, khi được sinh thiên hay ở nhân gian đều an ổn, hạnh phúc. Nên không sát sinh gọi là đại thí. Không trộm cắp, không tà nhiễm, không vọng ngữ, không uống rượu cũng như vậy.