Bài pháp âm Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo phần 9 do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo trong buổi chia sẻ phật pháp

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo phần 9 – Thích Thiện Thuận
Đánh giá