Kinh Thiện Sanh 01: Đạo vợ chồng – Thích Nhật Từ. Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 21/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6562,Kinh-Thien-Sanh-01-dao-vo-chong.tsph