Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 21/01/2013