Kinh Trung Bộ 043 – A: Kiến thức và trí tuệ – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Đại Kinh Phương Quảng 43, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 3-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,200,Kinh-Trung-Bo-043—A-Kien-thuc-va-tri-tue.tsph