http://youtu.be/gTwZxg0bCWM

Kinh Trung Bộ 043 – B: Thiền quán và giải thoát A – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Đại Kinh Phương Quảng 43, giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 10-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,201,Kinh-Trung-Bo-043—B-Thien-quan-va-giai-thoat-A.tsph

Kinh Trung Bộ 043 – B: Thiền quán và giải thoát A – Thích Nhật Từ
Đánh giá