Kinh Trung Bộ 116: Người giác ngộ một mình – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Thôn tiên 116, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 07/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2763,Kinh-Trung-Bo-116-Nguoi-giac-ngo-mot-minh.tsph

Kinh Trung Bộ 116: Người giác ngộ một mình – Thích Nhật Từ
Đánh giá