Kinh Trung Bộ 125 (Kinh Điều Ngự Địa) – Kinh nghiệm đắc định (31/05/2009) – Thích Nhật Từ

Chùa Xá Lợi, ngày 31/05/2009.

BÌNH LUẬN