http://youtu.be/rZz5F1gG02U

Kinh Trung Bộ 128: Tâm Giải Thoát – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Tùy phiền não 128, Chùa Xá Lợi, ngày 07/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4833,Kinh-Trung-Bo-128-Tam-Giai-Thoat.tsph