Kinh Trung Bộ 040: Chính danh và chính hạnh của người tu – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Tiểu Kinh Xóm Ngựa 40, Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 23-7-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,198,Kinh-Trung-Bo-040-Chinh-danh-va-chinh-hanh-cua-nguoi-tu-.tsph