Kinh Trung Bộ 066: Giá trị của giới hạnh – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy 66 (Chùa Xá Lợi, 18-3-07) . Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,259,Kinh-Trung-Bo-066-Gia-tri-cua-gioi-hanh-A.tsph