Kinh Viên giác 7 – An Cư & Chỉ Quán Song Tu – TT. Thích Nhật Từ Giảng tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm, ngày 27/07/2012 nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6921,Kinh-Vien-Giac-07-An-cu-va-chi-quan-song-tu.tsph