Bài pháp thoại: Kinh Vô Lượng Thọ 02 – Khi Nhà Vua Làm Bồ Tát – do TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng tai chùa Xá Lợi, ngày 04/11/2012 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6992,Kinh-Vo-Luong-Tho-02-Khi-nha-vua-lam-Bo-Tat.tsph