Bài pháp thoại: Kinh Vô Lượng Thọ 05: Lập nguyện và tích lũy công đức – Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 02/12/2012 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7012,Kinh-Vo-Luong-Tho-05-Lap-nguyen-va-tich-luy-cong-duc.tsph