Bài pháp thoại: Kinh Vô Lượng Thọ 12 – Bỏ Nghi Hoặc Đạt Trí Tuệ do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi 27.01.2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-kinh-vo-luong-tho-12-bo-nghi-hoac-dat-tri-tue/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com