Bài pháp thoại: Kinh Vô Lượng Thọ 04 – 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà ( Phần 2 25-48) do TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 18/11/2012 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7002,Kinh-Vo-Luong-Tho-04-48-loi-nguyen-cua-Phat-A-Di-da—Phan-2-25-48.tsph