Bài thuyết pháp Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 3 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh ngày lễ hạ nguyên