Bài thuyết pháp “Kỹ Năng Hoằng Pháp Phần 1” được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại tu viện Tường Vân, ngày 19/06/2014 (22/05/Giáp Ngọ)

Download MP3

Đánh giá