Bài pháp thoại Làm Công Quả do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo buổi thuyết giảng phật pháp

Đánh giá