Làm Lại Cuộc Đợi – TT – Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 15/07/2012, nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6851,Lam-lai-cuoc-doi.tsph