Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng giêng – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 02-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1857,Le-Phat-quanh-nam-khong-bang-Ram-thang-gieng.tsph