Bài thuyết pháp Lễ Xuất Gia do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng vạn hạnh

Lễ Xuất Gia – Thích Thiện Thuận
Đánh giá