Pháp thoại Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư do thượng tọa Thích Nguyên Hiền thuyết giảng trong khóa tu Phật thất lần thứ 85 tại chùa Hoằng Pháp

Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư – Thích Nguyên Hiền
Đánh giá