Bài pháp “Lời Chia Sẻ Cho Người Mới Quy Y” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 28/08/2015 tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3