Địa điểm thuyết pháp: chùa Hoà Lâm – Tây Ninh
Ngày 09 tháng 05 năm Quý Tỵ
kính chúc Quý Phật tử nghe pháp trong an lạc